Pasterstwo a przyroda

Gospodarka pasterska a krajobraz

Fot. Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Piękno karpackiego krajobrazu jest wypadkową działania natury i człowieka. 

Gospodarka pasterska a fauna

Fot. Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Zmniejszanie się powierzchni górskich łąk, muraw i pastwisk oznacza nie tylko degradację i zanikanie wymienionych powyżej cennych zbiorowisk roślinnych, lecz także populacji wielu gatunków zwierząt, których byt zależy od istnienia niezalesionych obszarów utworzonych na skutek działalności człowieka.

Gospodarka pasterska a flora łąk i muraw reglowych

Fot.Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Skład gatunkowy roślin porastających zbiorowiska łąk i muraw ściśle zależy od sposobu użytkowania terenu, np. rodzaju i intensywności zabiegów agrotechnicznych, (np. terminu, częstotliwości czy sposobu nawożenia), liczby wypasanych zwierząt itp.

Gospodarka pasterska a zbiorowiska łąk i muraw reglowych

Fot. Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Występujące w piętrach reglowych zbiorowiska nieleśne, czyli łąki, pastwiska, ziołorośla czy młaki, w znakomitej większości są efektem użytkowania rolniczego – w tym przede wszystkim gospodarki pasterskiej.

Gospodarka rolna w warunkach górskich

Fot. Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Gospodarka rolna na terenach górskich ograniczona jest wieloma czynnikami: klimatem (krótszy okres wegetacji), ukształtowaniem powierzchni (strome zbocza), żyznością górskich gleb, itp.