Forum Gmin Karpackich

 FGK
Fot. Krzysztof Skuła, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Forum Gmin Karpackich to spotkanie przedstawicieli samorządów karpackich gmin, które jest organizowane w ramach projektu Karpaty Łączą. Każde spotkanie jest poświęcone tematyce rozwoju Karpat w kontekście funkcjonowania jednostek samorządowych. Pierwsze spotkanie (2013) dotyczyło perspektyw zrównoważonego rozwoju regionu, w kontekście wdrażania Konwencji Karpackiej, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), spodziewanej nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Gminy uczestniczące w spotkaniu wystosowały stanowisko, podkreślające pilną potrzebę uruchomienia wsparcia dla obszarów karpackich w formie dedykowanego programu rozwojowego. Drugie spotkanie (2015) dedykowano tematyce planowania przestrzennego w Karpatach i postępującej degradacji przestrzeni karpackiej, zatracania wartości krajobrazu kulturowego oraz możliwości przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom przestrzennym.

Trzecie Forum Gmin Karpackich (2016) miało z kilku względów charakter szczególny. Przede wszystkim - 19 czerwca bieżącego roku obchodziliśmy 10 rocznicę wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej ważnej umowy międzynarodowej dotyczącej Karpat – powołanej w tytule projektu Karpaty Łączą Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Jest ona jedynym obowiązującym w Polsce aktem prawnym, mogącym stać się podstawą spójnej polityki górskiej, uwzględniającej potrzeby i aspiracje mieszkańców Karpat. Tegoroczne hasło Forum Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni nawiązywało zaś do cyklu szkoleń, jakie przez ostatnie miesiące, w ramach projektu realizowano w gminach karpackich.