Cele strategiczne

PRIORYTET

CEL STRATEGICZNY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

I

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

 

 

 

 

    

I.1 

PRZYJAZNA ŚRODOWISKU INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁOTURYSTYCZNA 

 

 

 

 

 

I.1.1. 

ZRÓWNOWAŻONY UKŁAD DROGOWY

 

Celem programu jest rozwój układu drogowego doprowadzającego turystów zmotoryzowanych do regionu oraz modernizacja lokalnego układu dróg. 

 

 I.1.2.

ZNACZĄCE ATRAKCJE TURYSTYCZNE

 

Celem programu jest budowa nowych, atrakcyjnych dla turysty elementów infrastruktury turystycznej, pozwalającej w sposób przyjemny spędzać wolny czas, a do tego rozwinąć na większą skalę ruch turystyczny w regionie. 

 

I.1.3. 

ATRAKCYJNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

 

Celem programu jest rozbudowa niezbędnej, z punktu widzenia obsługi turysty, infrastruktury, zwłaszcza noclegowej i gastronomicznej.

 

I.1.4. 

SKANSENY W NOWOCZESNYM WYDANIU

 

Celem programu jest rozwój istniejących oraz stworzenie nowych muzeów na wolnym powietrzu, mających za zadanie ożywienie i uatrakcyjnienie przekazu o wartościach kulturowych i przyrodniczych Beskidu Niskiego i Pogórzy.

I.2

ZAGOSPODAROWANA I ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA

  

 

 I.2.1. 

PRZYWRACANIE DO ŻYCIA I ADAPTACJA NA FUNKCJE TURYSTYCZNE OBIEKTÓW I MIEJSC

 

Celem programu jest rewitalizacja, modernizacja i odnowa obiektów oraz miejsc zapomnianych, zniszczonych, czy zdewastowanych, zwłaszcza przedstawiających wartość zabytkową.

 

 I.2.2.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I PRZYSTOSOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH

 

Celem programu jest poprawa dostępności obiektów i miejsc z obszaru Beskidu Niskiego i Pogórzy dla turysty zmotoryzowanego.

 

 I.2.3. 

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH

 

Celem programu jest zagospodarowanie terenów zielonych, wraz z elementami małej architektury, na potrzeby rekreacji. 

 I.3. 

SPÓJNY SYSTEM OZNAKOWANIA TURYSTYCZNEGO

 

 

 I.3.1.

KOMPLEKSOWA SIEĆ TRAS TURYSTYCZNYCH

 

Celem programu jest zbudowanie połączonej, kompleksowej i ujednoliconej sieci szlaków turystycznych oraz odpowiednie ich oznakowanie. 

 

 I.3.2. 

JEDNOLITY SYSTEM OZNAKOWANIA

 

Celem programu jest rozbudowa i ujednolicenie istniejącego systemu oznakowania drogowego i kierunkowego oraz poszczególnych atrakcji turystycznych, walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

 II

DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE

             

 II.1. 

ZACHOWANE WALORY PRZYRODNICZE I KULTUROWE

  

 

 II.1.1. 

EKO-INICJATYWY NA RZECZ OCHRONY LOKALNYCH WALORÓW PRZYRODNICZYCH

 

Celem programu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczności lokalnych i turystów przybywających na obszar Beskidu Niskiego i Pogórzy.

 

 II.1.2.

ZACHOWANIE AUTENTYCZNYCH WARTOŚCI KULTUROWYCH

 

Celem programu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz popularyzacja wartości kulturowych wśród turystów.

 

 II.1.3.

UKIERUNKOWANIE NA ROZWÓJ SLOW TURYSTYKI (TZW. „NIEŚPIESZNEJ” TURYSTYKI)

 

Celem programu jest budowanie i pakietowanie produktu turystycznego regionu oraz jego promocja w oparciu o wartości, jakie niesie slow turystyka (tzw. „nieśpieszna” turystyka), czyli umożliwienie turyście autentycznego poznania lokalnej kultury i przyrody oraz smakowania lokalnych produktów i delektowania się nimi.

 II.2. 

KONKURENCYJNA OFERTA TURYSTYCZNA

  

 

 II.2.1.

PAKIETOWANIE I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ

 

Celem programu jest rozwój i scalenie istniejących produktów turystycznych, łączenie ich w większe, kompleksowe, złożone, wielofunkcyjne pakiety turystyczne.

 

 II.2.2.

ROZWÓJ OFERTY EKOTURYSTYCZNEJ I TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ

 

Celem programu jest przygotowanie i promocja specjalistycznych ofert turystycznych, dla turystów chcących poznać bogactwo przyrodnicze regionu.

 

 II.2.3.

ROZBUDOWA OFERTY INTERAKTYWNYCH GIER I ZAGADEK TERENOWYCH

 

Celem programu jest wprowadzenie do oferty turystycznej w regionie różnych interaktywnych form odkrywania dziedzictwa miejsca, wykorzystujących nowoczesne środki komunikacji.

 II.3. 

WIODĄCE, MARKOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE REGIONU

   

 

 

 

    

 

 II.3.1. 

MAGIA DREWNA

 

Celem programu jest spakietowanie oferty turystycznej opartej na motywie drewna, czyli połączenie w ramach jednej idei, różnych, dostępnych w regionie walorów oraz kulturowych i przyrodniczych produktów turystycznych.

 II.3.2.

TROPEM PRZYRODY

Celem programu jest spakietowanie oferty turystycznej opartej na motywie karpackiej przyrody, czyli połączenie w ramach jednej idei, różnych, występujących w regionie walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz powstałych w oparciu o nie produktów.

 II.3.3.

Z WIATREM W GRZYWIE

Celem programu jest spakietowanie oferty turystycznej opartej na motywie ruchu i aktywności fizycznej człowieka, czyli połączenie w ramach jednej idei, różnych, występujących w regionie walorów kulturowych i przyrodniczych oraz powstałych na ich bazie produktów turystycznych.

 II.3.4. 

POSMAKUJ BESKID NISKI

Celem programu jest spakietowanie oferty turystycznej opartej na motywie zdrowego jedzenia w czystym środowisku, czyli połączenie w ramach jednej idei, różnych, dostępnych w regionie produktów związanych z żywnością, jej produkcją, kulturą i tradycyjną kuchnią.

 II.3.5.

AgroPOGÓRZE

Celem programu jest spakietowanie oferty turystycznej opartej na motywie tradycyjnej polskiej wsi pogórzańskiej, czyli połączenie w ramach jednej idei, różnych, dostępnych w regionie walorów kulturowych i przyrodniczych oraz produktów turystycznych.

 II.3.6.

ŁEMKOWSKIE WATRY

Celem programu jest spakietowanie oferty turystycznej opartej na motywie kultury łemkowskiej, czyli połączenie w ramach jednej idei, różnych, dostępnych w regionie walorów kulturowych oraz stworzonych w oparciu o nie produktów turystycznych.

 

 II.3.7.

CZARNE ZŁOTO

 

Celem programu jest spakietowanie oferty turystycznej opartej na motywie nafty, czyli połączenie w ramach jednej idei, różnych, dostępnych w regionie walorów oraz produktów kulturowych i przemysłowych.

 II.3.8.

MIASTECZKA PACHNĄCE CYNAMONEM

Celem programu jest spakietowanie oferty turystycznej opartej na motywie małych miast galicyjskich, czyli połączenie w ramach jednej idei, różnych, dostępnych w regionie walorów i produktów kulturowych.

 III

ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEGO

       

 III.1.

SPRAWNA OBSŁUGA TURYSTY

  

 III.1.1.

POGÓRZAŃSKO-BESKIDZKA GOŚCINNOŚĆ

Celem programu jest podjęcie różnorodnych działań, które będą kształtować wysoką jakość obsługi ruchu turystycznego. W programie zostanie zwrócona uwaga na niematerialne elementy związane z gościnnością i spełnieniem oczekiwań turystów.

 

 III.1.2.

REGIONALNA SIEĆ INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

 

Celem programu jest udostępnienie i objęcie siecią informacji turystycznej i kulturalnej całego regionu. 

 

 III.1.3.

INTERNETOWY PORTAL INFORMACYJNY O BESKIDZIE NISKIM I POGÓRZACH

 

Celem programu jest budowa wspólnego, regionalnego portalu z ofertą turystyczną, zawierającego różnorodne informacje niezbędne turyście podczas organizacji przyjazdu do regionu.

 III.2.

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM DOSTĘPNOŚCI MIEJSC I OBIEKTÓW

  

 III.2.1.

WEWNĘTRZNA SIEĆ TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Celem programu jest rozwój i promocja transportu zbiorowego, którego negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze jest niższy niż indywidualnych dojazdów samochodami.

 

 III.2.2.

ZRÓWNOWAŻONE UDOSTĘPNIANIE OBIEKTÓW I MIEJSC

 

Celem programu jest planowe udostępnianie dla turystyki cennych obiektów i miejsc, tak aby nie naruszać ich wartości dla przyszłych pokoleń oraz ograniczać uciążliwość ruchu turystycznego dla mieszkańców. 

 

 III.2.3.

DOSTĘP DO SIECI WIFI I LOKOWANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

 

Celem programu jest poprawa dostępności sieci internetowej na obszarze Beskidu Niskiego i Pogórzy. 

 III.3.

UJEDNOLICONE STANDARDY JAKOŚCI

 

 

 III.3.1.

REGIONALNY TURYSTYCZNY SYSTEM CERTYFIKACJI

 

Celem programu jest opracowanie systemu znaków jakości lokalnych produktów, usług, wydarzeń, potraw, lokali gastronomicznych, obiektów noclegowych, obsługi itp.

 

 III.3.2.

SIEĆ PUNKTÓW SPRZEDAŻY LOKALNYCH WYROBÓW

 

Celem programu jest budowa sieci punktów sprzedaży oferty lokalnej (wycieczki, żywność, pamiątki, sztuka itd.). 

 IV

KOMUNIKACJA Z RYNKIEM TURYSTYCZNYM

      

 IV.1.

BADANIA I ANALIZY ZJAWISK TURYSTYCZNYCH

 

 IV.1.1.

BADANIA PRZYJAZDOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO

Celem programu jest systematyczne prowadzenie badań ruchu turystycznego przyjazdowego do regionu i wybranych atrakcji turystycznych, znajdujących się na obszarze Beskidu Niskiego i Pogórzy.

 

 IV.1.2.

BADANIA WPŁYWU TURYSTYKI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 

Celem programu jest prowadzenie stałego monitoringu wpływu, jaki turystyka wywiera na środowisko przyrodnicze Beskidu Niskiego i Pogórzy.

 IV.2.

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH NARZĘDZI PROMOCJI

  

 IV.2.1.

CELOWA I EFEKTYWNA PROMOCJA

Celem programu jest prowadzenie planowej polityki promocyjnej, skierowanej do konkretnych, zdefiniowanych segmentów rynku.W programie zostanie zwrócona uwaga na wykorzystywanie nowoczesnych technik przekazu informacji.

 IV.2.2.

ANALIZY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Celem programu jest zwrócenie uwagi na konieczność ciągłej kontroli podejmowanych działań promocyjnych. Program zakłada wskazanie stosunkowo prostych, dostępnych metod analiz oddziaływania promocyjnego na docelowe segmenty rynku.

 

 IV.2.3.

WIZYTY STUDYJNE W REGIONIE

 

Celem programu jest organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy, touroperatorów i m.in. przedstawicieli instytucji związanych z ochroną przyrody.

 IV.3.

PRO-EKOLOGICZNY WIZERUNEK TURYSTYCZNY

 

 

 IV.3.1.

BUDOWANIE POŻĄDANEGO WIZERUNKU REGIONU

 

Celem programu jest kreowanie wizerunku regionu opartego na pożądanych narracjach. Program zakłada wyeksponowanie różnorodnej, interesującej lokalnej przyrody i czystego środowiska.

 

 IV.3.2.

WSPÓŁBUDOWANIE TURYSTYCZNEJ MARKI KARPAT

 

Celem programu jest aktywne włączenie się w ogólnokarpackie inicjatywy związane z budową turystycznej marki dla całych Karpat. Program wpisuje się w działania określone w Konwencji Karpackiej.

 V

PARTNERSTWA TURYSTYCZNE

      

 V.1.

PRO-ŚRODOWISKOWE INICJATYWY LOKALNE

 

 

 V.1.1.

POGÓRZAŃSKO-BESKIDZKIE FORUM TURYSTYCZNE

 

Celem programu jest organizacja cyklicznych, regularnych spotkań na poziomie regionalnym pod wspólnym szyldem Pogórzańsko-Beskidzkiego Forum Turystycznego (PBFT).

 

 V.1.2.

BUDOWA LOKALNYCH PARTNERSTW I SIECI WSPÓŁPRACY

 

Celem programu jest tworzenie formalnych, jak również nieformalnych lokalnych grup współpracy (klastrów turystycznych). 

 V.2.

PROFESJONALNA KADRA TURYSTYCZNA

 

 

 

 V.2.1.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Celem programu jest ciągłe kształcenie kadr obsługujących ruch turystyczny, tak aby turysta przyjeżdżający do regionu spotykał się z profesjonalną obsługą, ukierunkowaną na zaspokojenie jego potrzeb, ale z poszanowaniem lokalnych wartości kulturowych i przyrodniczych.

 V.2.2.

EDUKACJA W ZAKRESIE ZANIKAJĄCYCH ZAWODÓW

Celem programu jest zwrócenie szczególnej uwagi na tradycyjne zawody, które z różnych powodów już zniknęły lub mogą zostać wyparte z rynku pracy przez bardziej atrakcyjne formy zarobkowania, a są one istotne z punktu widzenia m.in. zachowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

 

 V.2.3.

DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU TURYSTYKI

 

Pogram zakłada podejmowanie działań na rzecz wdrożenia i promocji lokalnych dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń i przekazywania know-how w rozwoju turystyki.

 V.3.

REGIONALNE I MIĘDZYNARODOWE KLASTRY TURYSTYCZNE

 

 V.3.1.

WŁĄCZANIE SIĘ W OGÓLNOKARPACKIE INICJATYWY

Celem programu jest aktywne włączenie się lokalnych społeczności w realizację zadań wyszczególnionych w Konwencji Karpackiej. W programie zostanie uwzględniona konieczność zbudowania ogólnokarpackiej platformy informacyjnej.

 V.3.2.

REGIONALNE KLASTRY TURYSTYCZNE

Celem programu jest włączenie się w istniejące partnerstwa i budowa nowych sieci współpracy pomiędzy podmiotami turystycznymi na poziomie wojewódzkim i ponadregionalnym (w tym transgranicznym).