Strategia zr. tur. - Diagnoza stanu

Stan i możliwości rozwoju turystyki w Magicznej Krainie Łemków i Pogórzan są uwarunkowane czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zarówno występującymi obecnie, jak tymi które będą oddziaływały na rozwój regionu w przyszłości. Poniższa analiza została przygotowana w oparciu o następujące kryteria kwalifikacji wymienionych czynników. Do grupy mocnych (Strengths) i słabych (Weaknesses) stron zaliczono elementy stanowiące wewnętrzne potencjały (atuty) i destymulanty (bariery) rozwojowe, które warunkują aktualny rozwój turystyki w regionie. Szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats) zawierają natomiast zarówno zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania regionu, ponadregionalne trendy rozwojowe, jak i przyszłe możliwe do zaistnienia lub pogłębienia się zjawiska i procesy w regionie.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 • Dobrze zachowane wartości środowiska przyrodniczego, liczne stanowiska interesujących gatunków roślin i zwierząt
 • Występowanie interesujących atrakcji przyrody nieożywionej
 • Wysoka lesistość i wysoki udział użytków zielonych (głównie w południowej części regionu)
 • Niski stopień zanieczyszczenia powietrza i wód
 • Występowanie wód mineralnychWielokulturowe dziedzictwo
 • Bogactwo architektury drewnianej, w tym obiektów sakralnych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Historia, atmosfera, układy urbanistyczne i zabytki galicyjskich miasteczek
 • Żywa kultura ludowa, liczne zespoły folklorystyczne
 • Występowanie walorów dla rozwoju turystyki industrialnej, zwłaszcza związanej z wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej
 • Występowanie walorów dla rozwoju turystyki militarnej, zwłaszcza związanej z wydarzeniami I wojny światowej
 • Rozwinięta sieć znakowanych szlaków turystycznychMałe, rodzinne gospodarstwa rolne, sprzyjające rozwojowi agroturystyki
 • Niski stopień chemizacji rolnictwa, możliwość zakupu naturalnych produktów żywnościowych
 • Liczne gospodarstwa pszczelarskie
 • Uprawa winorośli i produkcja wina
 • Tradycje kulinarne
 • Liczni twórcy ludowi, przedstawiciele ginących zawodów
 • Organizowane cyklicznie imprezy kulturalne
 • Możliwość obcowania z przyrodą i lokalną kulturą z dala od miejsc koncentracji turystów
 • Znaczne niewykorzystane zasoby pracy
 • Położenie przy ważnych trasach komunikacyjnych (drogi krajowe nr 9, 28, 73), w przypadku północnej części regionu – w pobliżu autostrady A4
 • Niewielkie nasilenie ruchu samochodowego poza drogami tranzytowymi 
 • Brak tradycji turystycznych w znacznej części regionu
 • Wysoka sezonowość ruchu turystycznego
 • Region słabo znany wśród turystów
 • Niewystarczające wyeksponowanie obiektów krajoznawczych oraz ich indywidualnych, unikatowych cech
 • Niezadowalający stan techniczny części obiektów zabytkowych oraz brak przystosowania części obiektów do pełnienia funkcji turystycznych
 • Niedostatecznie rozwinięta baza noclegowa, żywieniowa i towarzysząca
 • Słabo rozwinięta informacja turystyczna,
 • Słabo rozwinięty system oznakowania turystycznego
 • Słabo zagospodarowane tereny rekreacyjne w miejscowościach, nieliczne kąpieliska
 • Niedobór wysoko wykwalifikowanych kadr, przygotowanych do obsługi specjalistycznych form turystyki
 • Mały udział specjalistycznych i innowacyjnych produktów turystycznych
 • Słaba oferta towarzysząca gospodarstw agroturystycznych
 • Mała liczba gospodarstw rolnych podejmujących produkcję ekologicznej żywności
  • Słaba promocja lokalnych produktów żywnościowych i rękodzieła
 • Niewielkie alternatywy spędzania czasu w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych
 • Słaba wewnętrzna dostępność komunikacyjna, słabo zorganizowana sieć lokalnych połączeń komunikacji zbiorowej oraz połączeń ze stroną słowacką
 • Niskie zrozumienie i poparcie ze strony mieszkańców dla działań podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za ochroną przyrody w regionie
 • Słaba współpraca i koordynacja działań pomiędzy podmiotami tworzącymi ofertę turystyczną regionu
 • Brak monitoringu ruchu turystycznego na całym obszarze
 • Słaba identyfikacja mieszkańców z regionem i miejscem zamieszkania 

SZANSE

ZAGROŻENIA

 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, wdrażanie zasad rozwoju zrównoważonego
 • Wzrost zainteresowania ekoturystyką i turystyką aktywną, w tym specjalistycznymi formami turystyki (np. obserwacjami przyrody)
 • Pogłębiający się deficyt terenów o niskim stopniu przekształcenia środowiska przyrodniczego
 • Wzrost popularności terenowych form edukacji ekologicznej (np. w ramach zielonych szkół)
 • Moda na spa i wellness, promocja zdrowego trybu życia, naturalnych produktów żywnościowych
 • Działania samorządów lokalnych zmierzające do poprawy estetyki miejscowości, rewitalizacji przestrzeni publicznych
 • Wzrastające zainteresowanie rozwojem turystyki ze strony władz lokalnych i mieszkańców
 • Wzrastająca znajomość języków obcych wśród mieszkańców
 • Rosnące nakłady inwestycyjne na rozwój turystyki w regionie
 • Dostępność środków Unii Europejskiej na realizację projektów sprzyjających rozwojowi turystyki
 • Widoczny proces integracji podmiotów działających w regionie i coraz częstsze działania na rzecz tworzenia wspólnych produktów turystycznych
 • Rozwój stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju lokalnego
 • Rozwój współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju turystyki
 • Przygraniczne położenie i rozwój współpracy transgranicznej
 • Niski stan rozwoju infrastruktury i usług turystycznych tworzy pole do nowatorskich wdrożeń prośrodowiskowych
 • Rozwój portu lotniczego Rzeszów-Jasionka
 • Konkurencja ze strony innych regionów o wysokich walorach przyrodniczych i dobrze zachowanych elementach dziedzictwa kultury ludowej.
 • Konkurencja ze strony regionów łatwiej dostępnych z głównych ośrodków emisji ruchu turystycznego
 • Wzrastająca presja na zagospodarowanie terenów przyrodniczych
 • Zagrożenie degradacją walorów przyrodniczych i krajobrazowych w skutek niekontrolowanego i niewłaściwego rozwoju infrastruktury turystycznej oraz zabudowy mieszkaniowej
 • Kurczenie się przestrzeni turystycznej w wyniku rozwoju zabudowy i grodzenia posiadłości
 • Wzrastająca popularność rajdów samochodami i motocyklami terenowymi
 • Wzrost ruchu samochodowego i turystyki o charakterze masowym zagrożeniem dla atmosfery regionu
 • Uciążliwość nasilającego się ruchu turystycznego dla mieszkańców i potencjalne konflikty mieszkańców (zwłaszcza tych, którzy nie czerpią korzyści z turystyki) z odwiedzającymi
 • Ujemne saldo migracji - odpływ młodych wysoko wykwalifikowanych i operatywnych mieszkańców
 • Duża konkurencja przy pozyskiwaniu środków na dofinansowanie działań w ramach projektów
 • Ograniczenia wizowe barierą wzrostu liczby turystów z Europy Wschodniej.