Wdrażanie Konwencji

Konwencja Karpacka zgodnie ze swoją pełną nazwą (Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat) ma charakter ramowy, co pozwala na stopniowe dostosowywanie i prowadzenie przez jej Strony, zgodnie z Art. 2 ust. 1, wszechstronnej polityki na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju regionu karpackiego, dzięki uwzględnieniu celów i postanowień Konwencji w politykach sektorowych poszczególnych Stron. Sprzyja to ponadto zastosowaniu zintegrowanego podejścia do gospodarowania zasobami Ziemi oraz do ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Karpat jako zasobów, które mogą być wykorzystane na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. 

Więcej informacji o Konwencji Karpackiej: