Wizja i Misja

1. WIZJA

W 2020 r. na obszarze Beskidu Niskiego i równoległego pasa Pogórza Karpackiego na co dzień dba się o zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz stosuje zasady zrównoważonego rozwoju turystyki. Na rynku turystycznym tereny te to „Magiczna Kraina” postrzegana jako miejsce przyjazne turyście, region wyróżniający się dużymi kompleksami terenów bogatych przyrodniczo, niekiedy wręcz dziewiczych oraz pięknym krajobrazem, w którym działalność człowieka harmonijnie wpisuje się w otaczającą przyrodę. Jest to oaza ciszy i spokoju, ale o dobrej dostępności komunikacyjnej oraz zagospodarowaniu turystycznym zaspokajającym różne potrzeby odwiedzających krajowych i zagranicznych. Jest to miejsce atrakcyjne i warte poznania zarówno pod względem przyrodniczym, jak również historycznym i kulturowym. Rozwijają się tu różne formy turystyki, w tym zwłaszcza turystyka przyrodnicza, aktywna, kulturowa, wiejska, zdrowotna i specjalnych zainteresowań. Jest to miejsce życia ludzi zróżnicowanych pod względem kultury, tradycji i religii, ale tworzących wspólnotę o bogatej historii oraz chcących dzielić się z turystami swoim dziedzictwem. Turystyka stanowi dla nich istotne źródło dochodów i przyczynia się do rozwoju gospodarczego.

2. MISJA

MISJA zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarze Beskidu Niskiego i Pogórzy opiera się na pięciu filarach:

1. AUTENTYCZNOŚĆ – wyrażana poprzez naszą żywą tradycję, budowanie własnej tożsamości i dzielenie się nią z innymi, co przekłada się na celową promocję, uwzględniającą odrębność kulturową oraz wyjątkową wartość przyrody.

2. GOŚCINNOŚĆ – nasi klienci to turyści krajowi i zagraniczni, miłośnicy przyrody i małych gór, którzy w Beskidzie Niskim i na Pogórzach czują się jak u siebie, gdyż spotykają się tutaj z otwartością, życzliwością i wysoką jakością usług.

3. RÓŻNORODNOŚĆ – która ma swoje odzwierciedlenie w naszym – kompleksowym, unikatowym, opartym na lokalnych zasobach związanych z przyrodą, kulturą, historią i tradycją – produkcie turystycznym.

4. ZAPOBIEGLIWOŚĆ – dbałość o środowisko przyrodnicze i kulturowe jest wpisana w nasze codzienne życie; nawet dążąc do wzrostu ruchu turystycznego, mamy cały czas na uwadze zachowanie swojego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla przyszłych pokoleń.

5. WSPÓLNOTA – turystyka ściśle wplata się w naszą codzienność, stanowiąc istotną podstawę budowania wspólnoty lokalnej i wzajemnej współpracy mieszkańców, przedsiębiorców, różnego typu instytucji i władz samorządowych.