Działanie 7.3.2. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz wdrażania Krajowego Planu Działań

Działanie 7.3.2. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz wdrażania Krajowego Planu Działań

Realizacja tego działania polega na promowaniu i udzielaniu wsparcia dla inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne na rzecz wdrażania Krajowego Planu Działań, w ramach dostępnych instrumentów finansowych.

Uwagi:

  • Działanie 7.3.2. wynika z art. 6 Protokołu
  • Działanie 7.3.2. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne” oraz D.II.4 „Opracowanie i wprowadzenie w życie instrumentów służących utrzymaniu tradycyjnych praktyk zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej przez społeczności lokalne” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Krzysztof Gąsior 2015-11-20 13:54
Przestawiona robocza wersja Krajowego Planu Działań ukierunkowana jest przede wszystkim na aspekty przyrodnicze. Taka konstrukcja KPD nie wypełnia celu Konwencji Karpackiej, którym jest m.in. „poprawa jakości życia, wzmocnienie miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych”. Krajowy Plan Działań nie uwzględnia aspektów gospodarczych i społecznych regionu Karpat. W przedstawionym materiale cele strategiczne i operacyjne ukierunkowane są na tylko i wyłącznie wartości przyrodnicze, a nie ma celów realizujących postulat „poprawa jakości życia, wzmocnienie miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych. Obszar Gminy Ustrzyki Dolne jest w 100% objęty różnymi formami ochrony przyrody jest w mojej ocenie wystarczająco chroniony, uważam, że każda następna wprowadzana wbrew woli społeczności lokalnej forma ochrony przyrody spowoduje bardzo duży uzasadniony opór mieszkańców . Wobec powyższego opiniuję negatywnie proponowane obecnie zapisy w Krajowym Planie Działań.
Burmistrz Ustrzyk Dolnych mgr Bartosz Romowicz
Osoba do kontaktu Krzysztof Gąsior tel.134608006
 
 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:09
Brak uwag