Działanie 7.3.1. Zapewnienie udziału publicznego we wdrażaniu Krajowego Planu Działań

Działanie 7.3.1. Zapewnienie udziału publicznego we wdrażaniu Krajowego Planu Działań

Realizacja tego działania polega na zapewnieniu możliwości udziału zainteresowanych podmiotów, w szczególności mieszkańców oraz partnerów społecznych, takich jak np. właściwe merytorycznie organizacje pozarządowe, w procesie podejmowania decyzji (m.in. przez uczestnictwo w konsultacjach społecznych na szczeblu regionalnym i lokalnym) oraz we wdrażaniu działań przewidzianych w Krajowym Planie Działań.

Uwagi:

  • Działanie 7.3.1. wynika z art. 13 ust. 2 Konwencji oraz art. 6 Protokołu;

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:08
Brak uwag