Działanie 7.2.2. Informowanie społeczeństwa o możliwości wsparcia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Działanie 7.2.2. Informowanie społeczeństwa o możliwości wsparcia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Realizacja tego działania polega na przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń (np. dla beneficjentów płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, pracowników administracji samorządowej i partnerów społecznych) oraz kampanii informacyjnych odnośnie dostępnych metod ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat oraz możliwych sposobów czynnego włączenia się w działania podejmowane na rzecz wdrażania Krajowego Planu Działań.

Uwagi:

  • Działanie 7.2.2. koresponduje z zadaniami B.I.3. „Przeprowadzenie szkoleń dla rolników i pracowników instytucji branżowych z zakresu cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków występujących na obszarach rolnych” oraz D.I.4 „Szkolenia urzędników administracji publicznej zaangażowanych w wydawanie decyzji z zakresu ochrony różnorodności biologicznej” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:07
Brak uwag