Działanie 7.2.1. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o ochronie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Działanie 7.2.1. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o ochronie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Realizacja tego działania polega na przygotowaniu i prowadzeniu kampanii informacyjnych oraz działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości społeczeństwa odnośnie potrzeby ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat, oraz korzyści mogących wynikać z zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej.

Uwagi:

  • Działanie 7.2.1. koresponduje z Celem strategicznym A „Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społeczeństwa związanych z włączaniem się do działań na rzecz różnorodności biologicznej” określonym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020, w szczególności z zadaniami A.III.1. „Realizacja kampanii edukacyjnych skierowanych do wybranych grup docelowych, wskazujących wartość różnorodności biologicznej i zależność od niej człowieka oraz wartość świadczeń ekosystemów” oraz A.III.5. „Prowadzenie kampanii medialnej na rzecz ochrony różnorodności biologicznej”.