Działanie 7.1.2. Informowanie społeczeństwa o dostępnym instrumentarium prawnym na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Działanie 7.1.2. Informowanie społeczeństwa o dostępnym instrumentarium prawnym na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Realizacja tego działania polega na informowaniu społeczeństwa o postanowieniach obowiązujących porozumieniach międzynarodowych (w szczególności Konwencji Karpackiej i Protokołu) oraz aktów prawa krajowego sprzyjających zachowaniu, ochronie, odtwarzaniu i zrównoważonemu użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat, oraz działaniach podejmowanych w ramach
ich wdrażania.

 

Uwagi:

  • Działanie 7.1.2. wynika z art. 24 Protokołu oraz Działań 15.1. i 15.2. SAP.
  • Działanie 7.1.2. koresponduje z Celem strategicznym A „Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społeczeństwa związanych z włączaniem się do działań na rzecz różnorodności biologicznej” Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planu działań na lata 2014-2020.