Działanie 6.4.4. Uzupełnienie sieci transgranicznych obszarów chronionych

Działanie 6.4.4. Uzupełnienie sieci transgranicznych obszarów chronionych

Realizacja tego działania polega na powiększaniu istniejących lub tworzeniu nowych transgranicznych obszarów chronionych, w drodze objęcia ochroną obszarową położonych w obszarach przygranicznych terenów najważniejszych korytarzy ekologicznych i terenów o priorytetowym znaczeniu dla zapewnienia ciągłości i łączności siedlisk przyrodniczych, we współpracy właściwych organów i bezpośrednio zainteresowanych władz regionalnych i lokalnych, z uwzględnieniem wyników realizacji Działań 1.2.4. (Ocena potrzeby wprowadzenia obszarowych form ochrony przyrody dla nowych obszarów w celu ochrony i odtwarzania gatunków), 2.2.4. (Ocena potrzeby wprowadzenia obszarowych form ochrony przyrody dla nowych obszarów w celu ochrony i odtwarzania siedlisk przyrodniczych), 4.1.1. (Ocena ciągłości i łączności siedlisk naturalnych i półnaturalnych w Karpatach) oraz 4.1.2. (Ocena stanu zachowania korytarzy ekologicznych w Karpatach).

Uwagi:

  • realizacja Działania 6.4.4. wymaga współpracy z właściwą sąsiadującą Stroną Protokołu i powiązana jest z realizacją Działania 6.4.1. (Konsultowanie, harmonizowanie oraz koordynacja działań podejmowanych w obszarach przygranicznych).
  • realizacja Działania 6.4.4. leży przede wszystkim w kompetencjach Ministerstwa Środowiska oraz właściwych terytorialnie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.
  • Działanie 6.4.4. wynika z art. 16 ust. 2 Protokołu, oraz Działania 8.5. SAP.
  • Działanie 6.4.4. koresponduje z wszystkimi zadaniami zaplanowanymi w ramach Celu operacyjnego D.IV. „Objęcie ochroną obszarową terenów o wysokich walorach przyrodniczych” Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planu działań na lata 2014-2020, tj. zadaniami D.IV.1 „Powołanie nowych i powiększenie powierzchni istniejących Parków Narodowych”, D.IV.2 „Uzupełnienie sieci rezerwatów przyrody, tak by zapewniały ekologiczną reprezentatywność” oraz D.IV.3 „Objęcie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych innymi poza rezerwatami przyrody i parkami narodowymi formami ochrony przyrody”.