Działanie 6.4.3. Wspieranie współpracy w transgranicznych obszarach chronionych

Działanie 6.4.3. Wspieranie współpracy w transgranicznych obszarach chronionych

Realizacja tego działania polega na udzielaniu wsparcia dla wspólnych działań podejmowanych przez administracje obszarów chronionych sąsiadujących ze sobą Stron Protokołu, tworzących transgraniczne obszary chronione, w szczególności na rzecz:

  • ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków wpisanych na „Karpacką Czerwoną Listę Gatunków”, których siedliska położone są po obu stronach granicy państwowej pomiędzy RP a inną Stroną Protokołu, lub odtwarzania tych gatunków i ich siedlisk;
  • poprawy i zapewnienia ciągłości i łączności siedlisk przyrodniczych wpisanych na „Karpacką Czerwoną Listę Siedlisk”.

Uwagi:

  • realizacja Działania 6.4.3. leży przede wszystkim w kompetencjach Ministerstwa Środowiska oraz właściwych terytorialnie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.
  • Działanie 6.4.3. wynika z art. 16 Protokołu, oraz Działania 8.4. SAP.
  • Działanie 6.4.3. koresponduje z zadaniem H.I.2 „Utworzenie lub większe zaangażowanie w międzynarodowych grupach roboczych dla opracowania planu działań ochrony i zarządzania transgranicznymi populacjami gatunków chronionych” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.