Działanie 6.4.2. Inicjowanie współpracy w transgranicznych obszarach chronionych

Działanie 6.4.2. Inicjowanie współpracy w transgranicznych obszarach chronionych

Realizacja tego działania polega na udzielaniu wsparcia dla procesu wypracowywania mechanizmów współpracy (np. powoływania wspólnych ciał kolegialnych) oraz realizacji porozumień o współpracy pomiędzy administracjami obszarów chronionych sąsiadujących ze sobą Stron Protokołu, tworzących transgraniczne obszary chronione, w szczególności współpracy na rzecz wzajemnej harmonizacji celów zarządzania obszarami chronionymi oraz stosowanych w nich zabiegów ochronnych.

Uwagi:

  • realizacja Działania 6.4.2. leży przede wszystkim w kompetencjach Ministerstwa Środowiska.
  • Działanie 6.4.2. wynika z art. 16 Protokołu, oraz Działania 8.2. SAP.