Działanie 6.3.3. Wspieranie współpracy pomiędzy polskimi obszarami członkowskimi Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych

Działanie 6.3.3. Wspieranie współpracy pomiędzy polskimi obszarami członkowskimi Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych

Realizacja tego działania polega na ułatwianiu i wspieraniu współpracy, wymiany informacji i koordynacji działań pomiędzy polskimi obszarami członkowskimi Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych (CNPA), w szczególności działań na rzecz wdrożenia postanowień Protokołu i realizacji niniejszego Krajowego Planu Działań; oraz zapewnieniu środków finansowych umożliwiających udział przedstawicieli polskich obszarów członkowskich CNPA we współpracy w ramach tej sieci, spotkaniach CNPA organizowanych w kraju oraz konferencjach CNPA.

Uwagi:

  • Działanie 6.3.3. wynika z art. 14 Protokołu, Decyzji COP1/4 (12) oraz Działania 6.4. SAP
  • Działanie 6.3.3. koresponduje z Celem strategicznym D.III. „Wzmocnienie systemu zarządzania obszarami chronionymi” (w szczególności z zadaniem D.III.3 „Zapewnienie spójnego systemu zarządzania obszarami chronionymi w Polsce”, przez ułatwianie przepływu informacji, komunikowania się oraz koordynacji działań pomiędzy organami zarządzającymi różnymi krajowymi formami ochrony przyrody) oraz z Celem operacyjnym H.I. „Wsparcie ochrony różnorodności biologicznej poprzez zwiększenie udziału Polski w działaniach na forum międzynarodowym” Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planu działań na lata 2014-2020.