Działanie 6.2.3. Utworzenie krajowego internetowego systemu informacji o różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Działanie 6.2.3. Utworzenie krajowego internetowego systemu informacji o różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Realizacja tego działania polega na zaprojektowaniu, utworzeniu i prowadzeniu ogólnodostępnego (lecz o zróżnicowanych poziomach dostępu dla różnych grup użytkowników, m.in. z uwagi na konieczność ochrony danych wrażliwych) internetowego systemu informacji o różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat, integrującego i udostępniającego wybrane dane z baz danych dotyczących: gatunków roślin, zwierząt i grzybów (utworzonej w ramach realizacji Działania 1.1.2.), siedlisk (utworzonej w ramach realizacji Działania 2.1.2.) oraz krajobrazów (utworzonej w ramach realizacji Działania 3.1.2.), zgodnie z zasadami Dyrektywy INSPIRE, umożliwiając wspólne korzystanie z nich przez wiele aplikacji i użytkowników.

Uwagi:

  • celem utworzenia krajowego internetowego systemu informacji jest ułatwienie wymiany informacji pomiędzy organami administracji zarządzającymi ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat, samorządami, instytucjami naukowo-badawczymi i organizacjami pozarządowymi; oraz przygotowanie strony polskiej do współpracy z innymi Stronami Protokołu w celu utworzenia podobnego systemu informacyjnego w skali całych Karpat (zgodnie z art. 18 ust. 2 Protokołu).
  • realizacja Działania 6.2.3. wymaga uprzedniej realizacji Działania 1.1.2., Działania 2.1.2.oraz Działania 3.1.2.
  • Działanie 6.2.3. koresponduje z zadaniem A.II.1. „Rozwój ogólnodostępnego systemu informacji o zasobach przyrodniczych kraju integrujący wyniki badań naukowych” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.