Działanie 6.2.1. Ujednolicenie standardu gromadzenia danych o różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Działanie 6.2.1. Ujednolicenie standardu gromadzenia danych o różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Realizacja tego działania polega na opracowaniu i wdrożeniu po stronie polskiej jednolitego standardu gromadzenia danych (m.in. zakresu i formy zapisu danych opisowych, graficznych i przestrzennych) o różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat, uzyskiwanych przez organy administracji, jednostki naukowe i organizacje pozarządowe w trakcie prowadzenia monitoringu przyrodniczego, monitoringu środowiska i inwentaryzacji przyrodniczych oraz innych danych gromadzonych na potrzeby sporządzania opracowań ekofizjograficznych i audytów krajobrazowych dotyczących obszaru stosowania Protokołu.