Działanie 6.1.1. Utworzenie i prowadzenie katalogu instytucji naukowo-badawczych

Działanie 6.1.1. Utworzenie i prowadzenie katalogu instytucji naukowo-badawczych

Realizacja tego działania polega na opracowaniu, publikacji w internecie i bieżącej aktualizacji ogólnodostępnego katalogu zawierającego dane adresowe i krótkie opisy (również w języku angielskim) profilu działalności polskich instytucji i jednostek naukowo-badawczych prowadzących badania dotyczące ochrony, odtwarzania oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat.

Uwagi:

  • jednym z celów publikacji katalogu jest ułatwienie nawiązywania współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi polskimi i ich odpowiednikami mającymi siedzibę na terytorium pozostałych Stron Protokołu.
  • Działanie 6.1.1. wynika z art. 19 Protokołu oraz Działania 10.1 SAP.