Działanie 5.3.4. Wczesne ostrzeganie o inwazyjnych gatunkach obcych i organizmach genetycznie zmodyfikowanych zagrażających różnorodności biologicznej Karpat

Działanie 5.3.4. Wczesne ostrzeganie o inwazyjnych gatunkach obcych i organizmach genetycznie zmodyfikowanych zagrażających różnorodności biologicznej Karpat

Realizacja tego działania polega na:

  • niezwłocznym przekazywaniu właściwym terytorialnie regionalnym dyrektorom ochrony środowiska informacji o pojawieniu się w środowisku przyrodniczym nowych inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym tych gatunków i organizmów, o których pojawieniu się bądź rozprzestrzenianiu w Karpatach informowała wcześniej inna Strona Protokołu;
  • niezwłocznym przekazywaniu właściwym terytorialnie regionalnym dyrektorom ochrony środowiska informacji o udokumentowanym negatywnym wpływie obecności inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych na stan różnorodności biologicznej, stan i kondycję ekosystemów, siedlisk lub gatunków rodzimych dla Karpat;
  • niezwłocznym przekazywaniu innym Stronom Protokołu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informacji o pojawieniu się w środowisku przyrodniczym polskiej części Karpat nowych inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one zagrażać stanowi różnorodności biologicznej, stanowi i kondycji ekosystemów, siedlisk lub gatunków rodzimych dla Karpat.

Uwagi:

  • Działanie 5.3.3. wynika z art. 4 ust. 3 Konwencji, art. 13 Protokołu.