Działanie 5.3.2. Kontrolowanie lub eliminowanie inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych zagrażających różnorodności biologicznej Karpat

Działanie 5.3.2. Kontrolowanie lub eliminowanie inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych zagrażających różnorodności biologicznej Karpat

Realizacja tego działania polega na podejmowaniu środków specjalnych zaleconych w wyniku realizacji Działania 5.2.2. na rzecz kontrolowania liczebności oraz ograniczenia możliwości, zasięgu i prędkości rozprzestrzeniania się, lub fizycznego eliminowania w polskiej części Karpat obecnych w środowisku osobników i populacji poszczególnych inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych, uznanych w wyniku realizacji Działania 5.2.1. za zagrażające różnorodności biologicznej, ekosystemom, siedliskom lub gatunkom rodzimym dla Karpat.

Uwagi:

  • realizacja Działania 5.3.2. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 5.1. oraz Celu operacyjnego 5.2.
  • Działanie 5.3.2. wynika z art. 4 ust. 3 Konwencji, art. 13 Protokołu, oraz Działania 5.2 c) SAP.
  • Działanie 5.3.2. koresponduje z zadaniami F.II.1 „Ustalenie i wdrożenie działań ograniczających rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych” oraz F.II.2 „Ustalenie i wdrożenie planów działań w celu zwalczania wybranych inwazyjnych gatunków obcych oraz opracowanie szczegółowych procedur dalszego postępowania” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.