Działanie 5.3.1. Zapobieganie uwalnianiu do środowiska inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych zagrażających różnorodności biologicznej Karpat

Działanie 5.3.1. Zapobieganie uwalnianiu do środowiska inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych zagrażających różnorodności biologicznej Karpat

Realizacja tego działania polega na skutecznym przeciwdziałaniu uwalnianiu do środowiska inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych zagrażających różnorodności biologicznej Karpat, przez zastosowanie dostępnych środków prawnych (w tym aktualizację listy w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, przez dopisanie do ww. listy gatunku, o którego pojawieniu się bądź rozprzestrzenianiu w Karpatach poinformuje inna Strona Protokołu) oraz kontrolę skuteczności stosowania tych środków (np. kontroli spełniania warunków określonych w zezwoleniach wydanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska na wwożenie z zagranicy, przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie gatunków, o których mowa w art. 120 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Uwagi:

  • realizacja Działania 5.3.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 5.1. oraz Celu operacyjnego 5.2.
  • Działanie 5.3.1. wynika z art. 4 ust. 3 Konwencji, art. 13 Protokołu, oraz Działania 5.2 c) SAP.
  • Działanie 5.3.1 koresponduje z zadaniami F.II.1 „Ustalenie i wdrożenie działań ograniczających rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych” oraz F.II.2 „Ustalenie i wdrożenie planów działań w celu zwalczania wybranych inwazyjnych gatunków obcych oraz opracowanie szczegółowych procedur dalszego postępowania” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.