Działanie 5.2.2. Określenie skutecznych metod postępowania w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych zagrażających różnorodności biologicznej Karpat

Działanie 5.2.2. Określenie skutecznych metod postępowania w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych zagrażających różnorodności biologicznej Karpat

Realizacja tego działania polega na określeniu, z uwzględnieniem wyników oceny skuteczności wcześniej podejmowanych działań przeprowadzonej w ramach realizacji Działania 5.1.3., proponowanych skutecznych metod zapobiegania uwalnianiu do środowiska, lub, tam gdzie jest to właściwe, kontrolowania lub eliminowania w polskiej części Karpat osobników i populacji poszczególnych inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych, uznanych w wyniku realizacji Działania 5.2.1. za zagrażające różnorodności biologicznej, ekosystemom, siedliskom lub gatunkom rodzimym dla Karpat.

Uwagi:

  • realizacja Działania 5.2.2. wymaga uprzedniej realizacji Działania 5.1.1. oraz Działania 5.1.3.
  • Działanie 5.2.2. wynika z art. 4 ust. 3 Konwencji, oraz art. 13 Protokołu.
  • Działanie 5.2.2. koresponduje z zadaniami F.II.1 „Ustalenie i wdrożenie działań ograniczających rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych” oraz F.II.2 „Ustalenie i wdrożenie planów działań w celu zwalczania wybranych inwazyjnych gatunków obcych oraz opracowanie szczegółowych procedur dalszego postępowania” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.