Działanie 5.2.1. Wybór inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych wymagających podjęcia działań

Działanie 5.2.1. Wybór inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych wymagających podjęcia działań

Realizacja tego działania polega na ustaleniu które z inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych mogą w istotny sposób zagrozić różnorodności biologicznej, ekosystemom, siedliskom lub gatunkom rodzimym dla Karpat, w przypadku ich uwolnienia do środowiska przyrodniczego; w oparciu o wyniki oceny istniejących lub potencjalnych zagrożeń przeprowadzonej w ramach realizacji Działania 5.1.2.

Uwagi:

  • realizacja Działania 5.2.1. wymaga uprzedniej realizacji Działania 5.1.1. oraz Działania 5.1.2.
  • Działanie 5.2.1. wynika z art. 4 ust. 3 Konwencji, oraz art. 13 Protokołu.