Działanie 5.1.2. Ocena zagrożeń ze strony inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Działanie 5.1.2. Ocena zagrożeń ze strony inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Realizacja tego działania polega na przeprowadzeniu analizy dostępnych danych i dokonaniu ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących lub potencjalnych zagrożeń dla różnorodności biologicznej, ekosystemów, siedlisk lub gatunków rodzimych dla Karpat ze strony inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

 Uwagi:

  • realizacja Działania 5.1.2. wymaga uprzedniej realizacji Działania 5.1.1.
  • Działanie 5.1.2. wynika z art. 4 ust. 3 Konwencji, art. 13 Protokołu, oraz Działania 5.2 a) SAP.
  • Działanie 5.1.2. koresponduje z zadaniem D.V.5. „Kontynuacja badań dotyczących oceny wpływu organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na rodzime gatunki dzikich roślin i zwierząt, rodzime gatunki roślin uprawnych i rodzime rasy zwierząt hodowlanych oraz ekosystemy” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.