Działanie 5.1.1. Gromadzenie danych dotyczących inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Działanie 5.1.1. Gromadzenie danych dotyczących inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Realizacja tego działania polega na gromadzeniu dostępnych danych dotyczących inwazyjnych gatunków obcych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić różnorodności biologicznej, ekosystemom, siedliskom lub gatunkom rodzimym dla Karpat; w szczególności danych o:

  • odnotowanym wcześniej lub potencjalnym negatywnym wpływie obecności inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych na stan różnorodności biologicznej, stan i kondycję ekosystemów, siedlisk lub gatunków rodzimych dla Karpat,
  • lub przykładach takiego negatywnego wpływu na ekosystemy, siedliska lub gatunki w innych regionach górskich, w szczególności przykładach odnotowanych w regionie biogeograficznym alpejskim;
  • drogach, sposobach i prędkości rozprzestrzeniania się tych gatunków lub organizmów w środowisku przyrodniczym;
  • sposobach kontrolowania lub eliminowania osobników i populacji tych gatunków lub organizmów;
  • podejmowanych wcześniej działaniach mających zapobiegać wprowadzaniu lub uwalnianiu
  • do środowiska inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych, oraz efektów podejmowanych wcześniej działań.

 

Uwagi:

  • w trakcie realizacji tego Działania szczególnie istotne jest rzetelne udokumentowanie faktycznego lub potencjalnego wpływu danego gatunku (w szczególności gatunku niewymienionego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym; na przykład gatunku, o którego pojawieniu się bądź rozprzestrzenianiu w Karpatach poinformuje inna Strona Protokołu) lub organizmu na stan różnorodności biologicznej bądź na stan i kondycję ekosystemów, siedlisk lub gatunków rodzimych dla Karpat, z uwagi na to, że stwierdzenie takiego wpływu pociąga za sobą zobowiązanie Stron Protokołu do podjęcia na swoim terytorium środków przewidzianych art. 13 ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 5.1.1. wynika z art. 4 ust. 3 Konwencji, art. 13 Protokołu, oraz Działania 5.2 SAP.
  • Działanie 5.1.1. koresponduje z zadaniami F.I.1 „Aktualizacja bazy danych o gatunkach obcych w Polsce oraz stworzenie systemu rejestrowania stwierdzeń tych gatunków”, F.I.2 „Analiza dróg wprowadzania i rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych na terytorium Polski” oraz F.II.3 „Stworzenie systemu monitoringu inwazyjnych gatunków obcych” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.