Działanie 4.3.7. Wspieranie zachowania i przywracania spójności ekologicznej

Działanie 4.3.7. Wspieranie zachowania i przywracania spójności ekologicznej

Realizacja tego działania obejmuje:

  • działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne na rzecz uwzględniania potrzeb zachowania i przywracania spójności ekologicznej w gospodarce rolnej i leśnej oraz planowaniu przestrzennym;
  • działania motywacyjne sprzyjające podtrzymaniu i wzmocnieniu zainteresowania społeczności lokalnych i rolników indywidualnych zrównoważonym użytkowaniem gruntów rolnych, w tym kontynuacją swoistych dla regionu karpackiego tradycyjnych praktyk rolniczych i sposobów użytkowania gruntów, które przyczyniają się do zachowania i przywracania spójności ekologicznej, w szczególności przez wprowadzenie korzystnych rozwiązań i zapisów do pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych dotyczących zachowywania i odtwarzania obszarów proekologicznych (EFAs, Ecological Focus Areas) w obrębie gruntów rolnych;
  • wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz w szczególności zapobiegania dalszej fragmentacji siedlisk naturalnych i półnaturalnych, oraz zachowania bądź odtwarzania korytarzy ekologicznych.

Uwagi:

  • Działanie 4.3.7. wynika z art. 4, art.7 i art.11 Konwencji, oraz art. 4 Protokołu.
  • Działanie 4.3.7. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne”, D.II.4 „Opracowanie i wprowadzenie w życie instrumentów służących utrzymaniu tradycyjnych praktyk zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej przez społeczności lokalne” oraz B.V.2 „Opracowanie i upowszechnienie kodeksu dobrych praktyk planistycznych zawierających zasady i wymogi ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, w tym w zakresie kształtowania ekologicznych funkcji krajobrazu, spójności krajowego systemu obszarów chronionych oraz funkcjonowania korytarzy ekologicznych” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Małgorzata Rypyst 2015-11-19 12:43
wskazanie źródeł finansowania działań mających na celu zachowanie bądź odtwarzanie korytarzy ekologicznych a także instrumentów prawnych.
 
 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:06
Brak uwag