Działanie 4.3.6. Zabiegi na rzecz zachowania lub przywracania spójności ekologicznej w kluczowych obszarach interwencji

Działanie 4.3.6. Zabiegi na rzecz zachowania lub przywracania spójności ekologicznej w kluczowych obszarach interwencji

Realizacja tego działania polega na prowadzeniu zabiegów służących poprawie spójności sieci ekologicznej zaleconych dla poszczególnych kluczowych obszarów interwencji w wyniku realizacji Działania 4.2.2., tj. prowadzeniu przez właścicieli i zarządców gruntów (lub w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami gruntów) zabiegów służących zapobieganiu dalszej fragmentacji siedlisk naturalnych i półnaturalnych, oraz/lub zachowaniu, kształtowaniu bądź odtwarzaniu siedlisk, cech środowiska i elementów strukturalnych krajobrazu sprzyjających funkcjonowaniu tych obszarów jako korytarzy ekologicznych, w szczególności przez:

  • odtwarzanie, kształtowanie i stałą bieżącą konserwację elementów zielonej infrastruktury takich jak np. śródpolne i śródleśne oczka wodne, małe cieki wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, pasy zadrzewień i zakrzaczeń przydrożnych, śródpolnych i nadwodnych);
  • zapewnienie drożności korytarzy ekologicznych przez likwidację lub ograniczenie negatywnego wpływu zidentyfikowanych w ramach realizacji Działania 4.1.2. barier przestrzennych utrudniających lub uniemożliwiających migrację i przemieszczanie się gatunków zwierząt (np. przez budowę i stałą bieżącą konserwację przepławek dla ryb, budowę bezkolizyjnych podziemnych i nadziemnych przejść dla zwierząt pod i nad trasami komunikacyjnymi takimi jak autostrady, drogi szybkiego ruchu i linie kolejowe; przebudowę lub rozbiórkę elementów infrastruktury technicznej stanowiącej istotną przeszkodę dla przemieszczania się zwierząt), zarówno w przypadku korytarzy ekologicznych używanych obecnie przez te gatunki, jak i w przypadku potencjalnych korytarzy ekologicznych dla tych gatunków.

Uwagi:

  • zastosowanie zabiegów ochrony czynnej w wybranych obszarach występowania zdegradowanych naturalnych i półnaturalnych siedliskach przyrodniczych, planowanych do odtworzenia z uwagi na ich kluczowe znaczenie dla poprawy stanu ciągłości i łączności siedlisk naturalnych i półnaturalnych lub zapewnienia połączeń ekologicznych pomiędzy istniejącymi obszarami chronionymi przewidziane jest w ramach Działania 2.3.8.
  • realizacja Działania 4.3.6. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 4.1. oraz Celu operacyjnego 4.2.
  • Działanie 4.3.6. wynika z art. 4 ust. 1 Konwencji, art. 9 ust. 1 i 15 ust. 1 Protokołu, oraz Działania 4.1. g) SAP.
  • Działanie 4.3.6. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne”, B.IV.1. „Minimalizacja zagrożeń różnorodności biologicznej głównych rzek, wynikających z istnienia barier na trasach migracji gatunków” oraz B.IV.3 „Rewitalizacja małych cieków wodnych zamienionych na proste kanały melioracyjne” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:06
Brak uwag