Działanie 4.3.5. Zapewnienie spójności sieci ekologicznej przez wprowadzenie obszarowych form ochrony kluczowych obszarów interwencji

Działanie 4.3.5. Zapewnienie spójności sieci ekologicznej przez wprowadzenie obszarowych form ochrony kluczowych obszarów interwencji

Realizacja tego działania polega na objęciu, tam gdzie jest to właściwe w świetle ustaleń poczynionych w ramach realizacji Działania 4.2.4., terenu kluczowych obszarów interwencji obszarowymi formami ochrony odpowiednimi dla zapewnienia spójności sieci ekologicznej ochrony (np. przez powiększenie przez sejmik województwa obszaru parku krajobrazowego o teren kluczowego obszaru interwencji, lub ustanowienie na podstawie art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przez radę gminy użytku ekologicznego, w celu zapobiegania dalszej fragmentacji siedlisk naturalnych i półnaturalnych, oraz/lub zachowania bądź odtwarzania siedlisk, cech środowiska i elementów strukturalnych krajobrazu sprzyjających funkcjonowaniu tych obszarów jako korytarzy ekologicznych (takich elementów zielonej infrastruktury jak np. naturalne lub sztuczne zbiorniki i cieki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, starorzecza i tereny zalewowe, tereny podmokłe, młaki, torfowiska, pojedyncze drzewa, stare sady, śródpolne kępy drzew i krzewów, zagajniki śródpolne, pasy zadrzewień i zakrzaczeń przydrożnych, śródpolnych i nadwodnych, żywopłoty, miedze wyłączone z produkcji rolnej, płaty i pasy nieużytkowanej roślinności, skarpy i wychodnie skalne).

Uwagi:

  • realizacja Działania 4.3.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 4.1. oraz Celu operacyjnego 4.2.
  • Działanie 4.3.5. wynika z art. 4 ust. 1 Konwencji, art. 9 ust. 1 i ust. 2 Protokołu, oraz Działania 4.1. g) SAP.
  • Działanie 4.3.5. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne” oraz D.IV.3 „Objęcie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych innymi poza rezerwatami przyrody i parkami narodowymi formami ochrony przyrody” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:06
Brak uwag