Działanie 4.3.4. Zapewnienie spójności sieci ekologicznej w kluczowych obszarach interwencji przez uwzględnienie tego celu przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego

Działanie 4.3.4. Zapewnienie spójności sieci ekologicznej w kluczowych obszarach interwencji przez uwzględnienie tego celu przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego

Realizacja tego działania polega na ustaleniu szczególnych warunków zagospodarowania terenu kluczowych obszarów interwencji oraz ograniczeniu możliwości użytkowania tego terenu w dokumentach planistycznych regulujących zagospodarowanie przestrzenne terenu (np. w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), w tym, w zależności od potrzeb, przez wskazanie zasad zabudowy oraz kształtowania obiektów infrastruktury (np. technicznej, komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej) w sposób zapobiegający dalszej fragmentacji siedlisk naturalnych i półnaturalnych oraz niszczeniu lub przegradzaniu korytarzy ekologicznych; ograniczenie dopuszczalności lokalizacji infrastruktury, ograniczenie możliwości zabudowy lub wyłączenie terenów spod zabudowy; ograniczenie funkcji, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu).

Uwagi:

  • realizacja Działania 4.3.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 4.1. oraz Celu operacyjnego 4.2.
  • Działanie 4.3.4. wynika z art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 Konwencji, art. 9 ust. 1 Protokołu, oraz Działania 4.1. g) SAP.
  • Działanie 4.3.4. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne”, B.V.2 „Opracowanie i upowszechnienie kodeksu dobrych praktyk planistycznych zawierających zasady i wymogi ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, w tym w zakresie kształtowania ekologicznych funkcji krajobrazu, spójności krajowego systemu obszarów chronionych oraz funkcjonowania korytarzy ekologicznych”, C.I.3. „Wypracowanie mechanizmów uniemożliwiających nadmierne przeznaczanie gruntów rolnych pod zabudowę w dokumentach planistycznych”, D.III.2 „Aktualizacja lokalizacji korytarzy ekologicznych wraz z określeniem zasad gospodarowania i zarządzania”, E.II.1 „Opracowanie krajowych wytycznych umożliwiających nadanie zielonej infrastrukturze statusu standardowego elementu planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego” oraz E.II.2 „Włączenie zielonej infrastruktury do prac planistycznych na poziomie lokalnym” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Małgorzata Rypyst 2015-11-19 11:44
w ramach C.I.3. „Wypracowanie mechanizmów uniemożliwiając ych nadmierne przeznaczanie gruntów rolnych pod zabudowę w dokumentach planistycznych należy przewidzieć instrumenty prawne i finansowe dla gmin. Należałoby przeznaczyć środki finansowe na opracowanie mpzp z zakazem zabudowy gruntów w ramach wyznaczonych korytarzy migracyjnych a także na ekwiwalent dla posiadaczy tych gruntów za obniżenie wartości gruntów. Druga możliwość to wykupienie tych gruntów przez Skarb Państwa.Bez tych działań nie zabezpieczymy terenów przed zabudową ponieważ nie ma obecnie instrumentów prawnych by odmówić ustalenia warunków zabudowy lub zakazania grodzeń do 2m.
 
 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:05
Brak uwag