Działanie 4.3.3. Zapewnienie spójności sieci ekologicznej przez ograniczenie możliwości eksploatacji zasobów naturalnych kluczowych obszarów interwencji

Działanie 4.3.3. Zapewnienie spójności sieci ekologicznej przez ograniczenie możliwości eksploatacji zasobów naturalnych kluczowych obszarów interwencji

Realizacja tego działania polega na wprowadzeniu ograniczeń lub wykluczeniu niektórych możliwości eksploatacji zasobów naturalnych terenu kluczowych obszarów interwencji w celu zapewnienia spójności sieci ekologicznej (np. ograniczenie pozyskania lub wyłączenie drzewostanu z użytkowania rębnego, ograniczenie lub zaniechanie pozyskiwania torfu czy wydobycia kruszywa, żwiru i kamieni).

Uwagi:

  • realizacja Działania 4.3.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 4.1. oraz Celu operacyjnego 4.2.
  • Działanie 4.3.3. wynika z art. 4 ust. 1 Konwencji, art. 9 ust. 1 Protokołu, oraz Działania 4.1. g) SAP.
  • Działanie 4.3.3. koresponduje z zadaniem C.I.2 „Zapewnienie właściwego ujmowania ustaleń i wskazań planów ochrony i planów zadań ochronnych dla form ochrony przyrody, a także innych uwarunkowań form ochrony przyrody, w dokumentach planistycznych decydujących o sposobie gospodarowania na danym obszarze” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
A. Bukała PBPP 2015-11-20 12:13
Zgodnie z nomenklaturą stosowaną w geologii złóż proponuje się korektę zapisu powyższego działania, a mianowicie w tekście umieszczonym w nawiasie:

„(…) czy wydobycia żwiru i surowców skalnych zwięzłych”
lub
„(…) czy wydobycia kruszyw i surowców skalnych zwięzłych”