Działanie 4.3.2. Zapewnienie spójności sieci ekologicznej przez modyfikację sposobu gospodarczego użytkowania terenu w kluczowych obszarach interwencji

Działanie 4.3.2. Zapewnienie spójności sieci ekologicznej przez modyfikację sposobu gospodarczego użytkowania terenu w kluczowych obszarach interwencji

Realizacja tego działania polega na modyfikacji sposobu gospodarczego użytkowania terenu kluczowych obszarów interwencji w celu zapewnienia spójności sieci ekologicznej (np. w gospodarce rolnej: zaniechanie lub ograniczenie melioracji gruntów, utrzymywanie i ekstensywne użytkowanie siedlisk łąkowych, ochrona pasów zadrzewień wzdłuż cieków wodnych i miedz, pozostawianie pojedynczych drzew oraz śródpolnych kęp drzew i krzewów, ekstensywne użytkowanie lub pozostawianie płatów nieużytkowanej roślinności).

Uwagi:

  • realizacja Działania 4.3.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 4.1. oraz Celu operacyjnego 4.2.
  • Działanie 4.3.2. wynika z art. 4 ust. 1 Konwencji, art. 9 ust. 1 Protokołu, oraz Działania 4.1. g) SAP.
  • Działanie 4.3.2. koresponduje z zadaniami C.I.2 „Zapewnienie właściwego ujmowania ustaleń i wskazań planów ochrony i planów zadań ochronnych dla form ochrony przyrody, a także innych uwarunkowań form ochrony przyrody, w dokumentach planistycznych decydujących o sposobie gospodarowania na danym obszarze” oraz D.III.2 „Aktualizacja lokalizacji korytarzy ekologicznych wraz z określeniem zasad gospodarowania i zarządzania” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:05
Brak uwag