Działanie 4.3.1. Zapewnienie spójności sieci ekologicznej przez promowanie zasad racjonalnej gospodarki w kluczowych obszarach interwencji

Działanie 4.3.1. Zapewnienie spójności sieci ekologicznej przez promowanie zasad racjonalnej gospodarki w kluczowych obszarach interwencji

Realizacja tego działania ma na celu promowanie zasad racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej, turystycznej oraz działalności inwestycyjnej w terenie kluczowych obszarów interwencji wybranych w wyniku realizacji Działania 4.2.1., przez wskazanie zalecanych terminów, metod i technik prac lub robót budowlanych, ograniczających ryzyko dalszej fragmentacji siedlisk lub negatywny wpływ prowadzonych prac lub robót związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na siedliska, cechy środowiska i możliwość zachowania elementów strukturalnych krajobrazu sprzyjających funkcjonowaniu tych obszarów jako korytarzy ekologicznych.

Uwagi:

  • realizacja Działania 4.3.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 4.1. oraz Celu operacyjnego 4.2.
  • Działanie 4.3.1. wynika z art. 4 ust. 1 Konwencji, art. 9 ust. 1 Protokołu, Działania 4.1. g) SAP.
  • Działanie 4.3.1. koresponduje z zadaniem D.III.2 „Aktualizacja lokalizacji korytarzy ekologicznych wraz z określeniem zasad gospodarowania i zarządzania” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.