Działanie 4.1.3. Ocena stanu spójności sieci ekologicznej w Karpatach

Działanie 4.1.3. Ocena stanu spójności sieci ekologicznej w Karpatach

Realizacja tego działania polega na zestawieniu i analizie dostępnych danych przestrzennych istotnych dla oceny stanu spójności sieci ekologicznej w Karpatach, to jest:

 • danych przestrzennych określających rozmieszczenie i delimitację siedlisk, ostoi, stanowisk, lub miejsc rozrodu i regularnego przebywania, oraz korytarzy migracji i przemieszczania się osobników dziko występujących gatunków roślin, zwierząt lub grzybów określonych w Działaniu 1.1.1, zebranych w wyniku realizacji Działania 1.1.1.;
 • danych przestrzennych określających rozmieszczenie i delimitację obszaru występowania cennych naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych określonych w Działaniu 2.1.1., zebranych w wyniku realizacji Działania 2.1.1.;
 • danych przestrzennych określających rozmieszczenie i delimitację obszarów występowania krajobrazów, których zachowanie, ochrona lub odtworzenie jest szczególnie istotne
 • dla zachowania różnorodności krajobrazowej Karpat (w szczególności krajobrazów uznanych za priorytetowe w wyniku przeprowadzonych audytów krajobrazowych) oraz powiazań ekologicznych tych krajobrazów, zebranych w wyniku realizacji Działania 3.1.1.;
 • danych przestrzennych określających rozmieszczenie i delimitację terenów objętych obszarowymi formami ochrony o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9, art. 20 ust. 4 pkt 7 i art. 23a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz art. 7 pkt 3 oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • danych przestrzennych określających potencjalne rozmieszczenie i delimitację terenów planowanych do objęcia obszarowymi formami ochrony w wyniku realizacji Działania 1.2.4., Działania 2.2.4. oraz Działania 3.2.3.

w celu:

 • dokonania oceny w jakim stopniu obszary istotne dla zachowania i ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów (tj. obszary siedlisk, ostoi, stanowisk, lub miejsc rozrodu i regularnego przebywania, oraz korytarzy migracji i przemieszczania się osobników dziko występujących gatunków), cennych naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, oraz cennych krajobrazów (w szczególności krajobrazów uznanych za priorytetowe w wyniku przeprowadzonych audytów krajobrazowych) pokrywają się z terenami obecnie objętymi obszarowymi formami ochrony;
 • dokonania oceny, jaki wpływ na poprawę spójności sieci ekologicznej w Karpatach miałoby objęcie różnymi obszarowymi formami ochrony terenów określonych w wyniku realizacji Działania 1.2.4., Działania 2.2.4. oraz Działania 3.2.3.;
 • ustalenia, które obszary szczególnie istotne dla zachowania i ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów, cennych naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, oraz cennych krajobrazów nie są obecnie objęte obszarowymi formami ochrony i nie są proponowane do objęcia taką ochroną w wyniku realizacji Działania 1.2.4., Działania 2.2.4. oraz Działania 3.2.3.

Uwagi:

 • realizacja Działania 4.1.3. wymaga uprzedniej realizacji Działania 1.1.1., Działania 1.2.4., Działania 2.1.1., Działania 2.2.4., Działania 3.1.1. oraz Działania 3.2.3.
 • Działanie 4.1.3. wynika z art. 9 Protokołu, oraz Działania 4.1. b) SAP.