Działanie 4.1.2. Ocena stanu zachowania korytarzy ekologicznych w Karpatach

Działanie 4.1.2. Ocena stanu zachowania korytarzy ekologicznych w Karpatach

Realizacja tego działania obejmuje:

  • analizę zebranych w wyniku realizacji Działania 1.1.1. danych przestrzennych określających rozmieszczenie siedlisk, ostoi, stanowisk, miejsc rozrodu i regularnego przebywania dziko występujących gatunków określonych w Działaniu 1.1.1 oraz przebieg używanych obecnie przez te gatunki korytarzy ekologicznych (tj. obszary korytarzy migracji i przemieszczania się osobników tych gatunków);
  • wyznaczenie możliwego przebiegu tras innych potencjalnych korytarzy ekologicznych dla tych gatunków (tj. hipotetycznych tras migracji wyznaczonych w oparciu o ocenę przydatności dla celów migracji poszczególnych siedlisk, cech środowiska i elementów strukturalnych krajobrazu, w oparciu o metodę wyznaczenia drogi o najniższych kosztach [ang: least cost path] łączącej obszary i wyspy krajobrazowe pełniące rolę przystanków pośrednich [ang: stepping stones] na trasach migracji);
  • analizę dostępnych danych przestrzennych dotyczących występowania barier przestrzennych utrudniających lub uniemożliwiających migrację i przemieszczanie się osobników tych gatunków, zarówno w przypadku korytarzy ekologicznych używanych obecnie przez te gatunki, jak i w przypadku potencjalnych korytarzy ekologicznych dla tych gatunków;
  • ocenę stanu zachowania siedlisk, cech środowiska i elementów strukturalnych krajobrazu sprzyjających migracji i przemieszczaniu się osobników poszczególnych gatunków, zarówno w przypadku korytarzy ekologicznych używanych obecnie przez te gatunki, jak i w przypadku potencjalnych korytarzy ekologicznych dla tych gatunków.

Uwagi:

  • realizacja Działania 4.1.2. wymaga uprzedniej realizacji Działania 1.1.1.
  • ocena stanu zachowania korytarzy ekologicznych powinna dodatkowo uwzględniać sytuacje mogące występować w terenach przygranicznych (w szczególności w transgranicznych obszarach chronionych oraz graniczących ze sobą obszarach chronionych dwóch lub więcej sąsiadujących ze sobą Państw), w których korytarze ekologiczne przekraczają granicę państwową pomiędzy RP a inną Stroną Protokołu.
  • Działanie 4.1.2. wynika z art. 9 i art. 16 Protokołu oraz Działania 4.1. a) SAP
  • Działanie 4.1.2. koresponduje z zadaniem D.III.2 „Aktualizacja lokalizacji korytarzy ekologicznych wraz z określeniem zasad gospodarowania i zarządzania” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Małgorzata Rypyst 2015-11-19 12:02
dokonanie szczegółowych lokalizacji używanych obecnie przez dziko żyjące gatunki korytarzy ekologicznych (tj. obszary korytarzy migracji i przemieszczania się osobników) z nr działek właścicielami i na tej podstawie wykup tych działek przez Skarb Państwa bądź wsparcie finansowe dla gmin na opracowanie mpzp z zakazem zabudowy i na rekompensatę za obniżenie wartości gruntu w związku z zakazem zabudowy