Działanie 4.1.1. Ocena ciągłości i łączności siedlisk naturalnych i półnaturalnych w Karpatach

Działanie 4.1.1. Ocena ciągłości i łączności siedlisk naturalnych i półnaturalnych w Karpatach

Realizacja tego działania polega na analizie zebranych w wyniku realizacji Działania 2.1.1. danych przestrzennych określających rozmieszczenie i delimitację obszaru występowania cennych naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych w Karpatach określonych w Działaniu 2.1.1., w celu dokonania oceny stanu ciągłości i łączności siedlisk naturalnych i półnaturalnych w Karpatach, oraz stopnia fragmentacji tych siedlisk w poszczególnych obszarach ich występowania.

Uwagi:

  • realizacja Działania 4.1.1. wymaga uprzedniej realizacji Działania 2.1.1.
  • ocena stanu ciągłości i łączności siedlisk powinna dodatkowo uwzględniać sytuacje mogące występować w terenach przygranicznych (w szczególności w transgranicznych obszarach chronionych oraz graniczących ze sobą obszarach chronionych dwóch lub więcej sąsiadujących ze sobą Państw), gdy granica państwowa pomiędzy RP a inną Stroną Prokotołu przebiega przez płaty siedlisk, lub gdy płaty danego siedliska położone są w swym bezpośrednim sąsiedztwie po obu stronach granicy państwowej pomiędzy RP a inną Stroną Protokołu, o ile ta Strona Protokołu udostępniła dane przestrzenne dotyczące rozmieszczenia płatów tych siedlisk w swoim terenie przygranicznym.
  • Działanie 4.1.1. wynika z art. 9 i art. 16 Protokołu oraz Działania 4.1. a) SAP.