Działanie 3.3.7. Wspieranie zrównoważonego użytkowania krajobrazu

Działanie 3.3.7. Wspieranie zrównoważonego użytkowania krajobrazu

Realizacja tego działania obejmuje:

  • działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne na rzecz uwzględniania potrzeb ochrony
  • i odtwarzania krajobrazu w gospodarce rolnej i leśnej oraz zrównoważonego użytkowania krajobrazu;
  • działania sprzyjające podtrzymaniu i wzmocnieniu zainteresowania społeczności lokalnych i rolników indywidualnych zrównoważonym użytkowaniem krajobrazu, w tym kontynuacją swoistych dla regionu karpackiego tradycyjnych praktyk rolniczych i sposobów użytkowania gruntów, które przyczyniają się do zachowania i odtwarzania krajobrazów priorytetowych, w szczególności przez wprowadzenie korzystnych rozwiązań i zapisów do pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych;
  • działania motywacyjne eksponujące ekonomiczne korzyści skutecznej ochrony walorów krajobrazowych terenu dla właścicieli gruntów, inwestorów i mieszkańców (np. utrzymanie bądź wzrost ceny gruntów z uwagi na zachowanie bądź odtworzenie wysokiej atrakcyjności terenu dla turystyki i rekreacji, inwestycji turystycznych i mieszkaniowych, napływ osadników stałych bądź sezonowych);
  • wprowadzenie systemu zachęt i wyróżnień dla gmin realizujących projekty na rzecz ochrony i odtwarzania krajobrazu, promujących społeczne i właścicielskie formy opieki nad krajobrazami, w szczególności krajobrazami priorytetowymi;
  • wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz ochrony, odtwarzania oraz zrównoważonego użytkowania krajobrazu.

Uwagi:

  • Działanie 3.3.7. wynika z art. 4, art.7 i art.11 Konwencji, oraz art. 4 Protokołu.
  • Działanie 3.3.7. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne”, B.I.2. „Wsparcie ochrony różnorodności biologicznej na gruntach ornych poprzez pakiety programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego” oraz D.II.4 „Opracowanie i wprowadzenie w życie instrumentów służących utrzymaniu tradycyjnych praktyk zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej przez społeczności lokalne” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Małgorzata Luc 2015-11-16 18:37
1. Trzeba usunąć drugą kropkę/punkt
2. "tradycyjnych praktyk rolniczych" - proponuję, jak wcześniej uzasadniałam, "zrównoważonych"
3. "korzystnych rozwiązań i zapisów" - kontrowersyjne stwierdzenie, bo korzystnych dla kogo? czego? , w ideologii zrównoważenia nie chodzi o to, żeby były korzystne, tylko zrównoważone, kompromisowe, właściwe dla zrównoważenia itp
 
 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:04
Brak uwag