Działanie 3.3.6. Ochrona czynna krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji

Działanie 3.3.6. Ochrona czynna krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji

Realizacja tego działania polega na ochronie czynnej krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji wybranych w wyniku realizacji Działania 3.2.1., tj. prowadzeniu przez właścicieli i zarządców gruntów (lub w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami gruntów), określonych w ramach realizacji Działania 3.2.2. zalecanych dla poszczególnych obszarów zabiegów ochronnych służących kształtowaniu i ochronie czynnej krajobrazu, oraz, w razie wystąpienia takiej potrzeby, odtworzeniu i rewitalizacji istotnych lub charakterystycznych cech krajobrazu, w szczególności mających na celu:

 • zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu przez ich konserwację lub kontynuację tradycyjnych praktyk kształtujących te cechy;
 • scalanie kompozycji, rekompozycję lub uczytelnianie kompozycji układu krajobrazowego
 • lub urbanistyczno-krajobrazowego;
 • odtwarzanie, rekonstrukcję i rewitalizację brakujących lub zdegradowanych elementów kompozycji krajobrazu, w tym zabytkowej zieleni i zadrzewień;
 • wprowadzanie elementów zgodnych z cechami charakterystycznymi krajobrazu, historią terenu oraz tradycją jego użytkowania przez człowieka;
 • porządkowanie krajobrazu przez usuwanie lub przesłanianie degradujących krajobraz antropogenicznych elementów dysharmonijnych (np. usuwanie wielkoformatowych reklamowych banerów i billboardów, przesłanianie zadrzewieniami elementów infrastruktury technicznej np. stacji transformatorowych, zastępowanie napowietrznych przesyłowych linii energetycznych podziemnymi liniami kablowymi), usuwanie roślinności zasłaniającej linie widokowe, punkty widokowe lub panoramy, oraz usuwanie dysharmonijnych elementów przypadkowych niepożądanych w krajobrazie;
 • odtwarzanie historycznych układów elementów krajobrazowych, w tym uczytelnianie krajobrazu kulturowego przez wykorzystanie elementów różnorodności biologicznej (np. zaznaczenie w krajobrazie historycznego przestrzennego układu dawnych jednostek osadniczych oraz podziału gruntów wykorzystywanych przez ich mieszkańców przez odtworzenie charakterystycznych linii zadrzewień przydrożnych i śródpolnych, miedz, pierścieni drzew wokół cerkwisk, płatów roślinności o składzie gatunkowym charakterystycznym dla dawnych cmentarzy lub ogródków przydomowych);
 • dostosowanie istniejących i nowo budowanych współczesnych obiektów do tradycyjnego stylu budownictwa i architektury charakterystycznych dla danego obszaru.

Uwagi:

 • w przypadku obszarów występowania krajobrazów priorytetowych realizacja tego działania winna uwzględniać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów wskazane w audycie krajobrazowym właściwym dla danego obszaru, w tym wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte obszarowymi formami ochrony przyrody,
 • o ile taki audyt został wcześniej sporządzony i uchwalony przez sejmik województwa.
 • realizacja Działania 3.3.6. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 3.1., a następnie Działania 3.2.1. oraz Działania 3.2.2.
 • Działanie 3.3.6. wynika z art. 4 Protokołu.
 • Działanie 3.3.6. koresponduje z zadaniem A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Małgorzata Luc 2015-11-16 18:06
Trzeci punkt (kropkę) usunąć.
W punkcie "wprowadzanie elementów zgodnych z cechami charakterystycz nymi krajobrazu, historią terenu oraz tradycją jego użytkowania przez człowieka;" ponownie usunęłabym słowo "tradycją". Wszystkie pozostałe punkty dokładnie tłumaczą kierunek działań, pojęcie tradycja sprawia, że obraz ten staje się mniej czytelny. Każdy bowiem może w razie potrzeby interpretować je na własne potrzeby, a nie o to tu przecież chodzi by dać szansę nieuczciwym praktykom. Tradycja kiedy utworzona, gdzie i czyja - to są podstawowe pytania, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi, dlatego sugeruję by go w ogóle nie używać w konotacji z krajobrazem.
 
 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:03
Brak uwag