Działanie 3.3.5. Zabezpieczanie krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji przed zagrożeniami zewnętrznymi przez wprowadzenie obszarowych form ochrony

Działanie 3.3.5. Zabezpieczanie krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji przed zagrożeniami zewnętrznymi przez wprowadzenie obszarowych form ochrony

Realizacja tego działania polega na objęciu, tam gdzie jest to właściwe w świetle ustaleń poczynionych w ramach realizacji Działania 3.2.3., terenu kluczowych obszarów interwencji odpowiednimi dla ochrony krajobrazu obszarowymi formami ochrony o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 9, art. 20 ust. 4 pkt 7 i art. 23a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (w drodze uznania terenu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska za krajobrazowy rezerwat przyrody, utworzenia przez sejmik województwa parku krajobrazowego bądź powiększenia obszaru istniejącego parku krajobrazowego, wyznaczenia przez sejmik województwa obszaru chronionego krajobrazu, ustanowienia przez radę gminy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, lub wyznaczenia przez sejmik województwa strefy ochrony krajobrazu w parkach krajobrazowych lub na obszarze chronionego krajobrazu w granicach obszaru występowania krajobrazów priorytetowych zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, w obszarach istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu), oraz art. 7 pkt 3 oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w drodze utworzenia przez radę gminy parku kulturowego lub ustalenia strefy ochrony konserwatorskiej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania krajobrazów priorytetowych, w przypadku których realizacja tego działania winna uwzględniać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów wskazane w audycie krajobrazowym właściwym dla danego obszaru, o ile taki audyt został wcześniej sporządzony i uchwalony przez sejmik województwa.
  • realizacja Działania 3.3.5. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 3.1., a następnie Działania 3.2.1., Działania 3.2.2.oraz Działania 3.2.3.
  • Działanie 3.3.5. wynika z art. 4 Konwencji, oraz art. 4 i art. 9 ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 3.3.5. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne”, D.IV.2 „Uzupełnienie sieci rezerwatów przyrody, tak by zapewniały ekologiczną reprezentatywność” oraz D.IV.3 „Objęcie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych innymi poza rezerwatami przyrody i parkami narodowymi formami ochrony przyrody” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:03
Brak uwag