Działanie 3.3.4. Zabezpieczanie krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji przed zagrożeniami zewnętrznymi przez uwzględnienie celu ochrony krajobrazu w dokumentach planistycznych regulujących zagospodarowanie przestrzenne

Działanie 3.3.4. Zabezpieczanie krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji przed zagrożeniami zewnętrznymi przez uwzględnienie celu ochrony krajobrazu w dokumentach planistycznych regulujących zagospodarowanie przestrzenne

Realizacja tego działania polega na ustaleniu szczególnych warunków zagospodarowania terenu kluczowych obszarów interwencji oraz ograniczenia możliwości użytkowania tego terenu w dokumentach planistycznych regulujących zagospodarowanie przestrzenne terenu (np. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), w tym, w zależności od potrzeb, przez ograniczenie możliwości zabudowy lub wyłączenie terenów spod zabudowy, ograniczenie dopuszczalności lokalizacji infrastruktury (np. technicznej, komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej), lub ograniczenie funkcji, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania krajobrazów priorytetowych, w przypadku których realizacja tego działania winna uwzględniać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów wskazane w audycie krajobrazowym właściwym dla danego obszaru, o ile taki audyt został wcześniej sporządzony i uchwalony przez sejmik województwa.
  • realizacja Działania 3.3.4. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 3.1., a następnie Działania 3.2.1. oraz Działania 3.2.2.
  • Działanie 3.3.4. wynika z art. 4 i art. 5 ust. 1 Konwencji, oraz art. 4 Protokołu.
  • Działanie 3.3.4. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne”, B.V.2 „Opracowanie i upowszechnienie kodeksu dobrych praktyk planistycznych zawierających zasady i wymogi ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, w tym w zakresie kształtowania ekologicznych funkcji krajobrazu, spójności krajowego systemu obszarów chronionych oraz funkcjonowania korytarzy ekologicznych” oraz C.I.3 „Wypracowanie mechanizmów uniemożliwiających nadmierne przeznaczanie gruntów rolnych pod zabudowę w dokumentach planistycznych” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Małgorzata Luc 2015-11-16 17:19
W stwierdzeniu " lub ograniczenie funkcji, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowani a terenu;" proponuję kilka przeróbek. Rozumiem bowiem, ograniczenie funkcji, ale parametrów? Może ustalenie parametrów i wskaźników dla zabudowy oraz w celu zagospodarowani a terenu. Ważne tutaj jest, aby nie odbierało się tego fragmentu w sprzeczności do idei zrównoważenia, w której nie chodzi o ograniczanie, lecz o dostosowywanie, o kompromis.
 
 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:02
Brak uwag