Działanie 3.3.3. Zabezpieczanie krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ograniczenie możliwości eksploatacji zasobów naturalnych

Działanie 3.3.3. Zabezpieczanie krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ograniczenie możliwości eksploatacji zasobów naturalnych

Realizacja tego działania polega na wprowadzeniu ograniczeń lub wykluczeniu niektórych możliwości eksploatacji zasobów naturalnych terenu kluczowych obszarów interwencji w celu ochrony krajobrazu (np. ograniczenie pozyskania lub wyłączenie drzewostanu z użytkowania rębnego, ograniczenie lub zaniechanie pozyskiwania torfu czy wydobycia kruszywa, żwiru i kamieni).

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania krajobrazów priorytetowych, w przypadku których realizacja tego działania winna uwzględniać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów wskazane w audycie krajobrazowym właściwym dla danego obszaru, o ile taki audyt został wcześniej sporządzony i uchwalony przez sejmik województwa.
  • realizacja Działania 3.3.3. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 3.1., a następnie Działania 3.2.1. oraz Działania 3.2.2.
  • Działanie 3.3.3. wynika z art. 4 Konwencji oraz art. 4 Protokołu.

 

Dyskusja i opinie  

 
A. Bukała PBPP 2015-11-20 12:16
Zgodnie z nomenklaturą stosowaną w geologii złóż proponuje się korektę zapisów powyższych działań, a mianowicie w tekście umieszczonym w nawiasie:

„(…) czy wydobycia żwiru i surowców skalnych zwięzłych”
lub
„(…) czy wydobycia kruszyw i surowców skalnych zwięzłych”