Działanie 3.3.2. Zabezpieczanie krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji przed zagrożeniami zewnętrznymi przez modyfikację sposobu gospodarczego użytkowania terenu

Działanie 3.3.2. Zabezpieczanie krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji przed zagrożeniami zewnętrznymi przez modyfikację sposobu gospodarczego użytkowania terenu

Realizacja tego działania polega na modyfikacji sposobu gospodarczego użytkowania terenu kluczowych obszarów interwencji w celu ochrony krajobrazu (np. w gospodarce leśnej: wyłączenie możliwości zrębów zupełnych wzdłuż szlaków komunikacyjnych, cieków i zbiorników wodnych; unikanie prostych linii zrębowych, pozostawienie pojedynczych atrakcyjnych wizualnie drzew, pozostawianie nasienników w formie grup i kęp wraz z niższymi warstwami lasu oraz kęp drzew domieszkowych i dziuplastych; zachowanie naturalnego brzegu lasu i kształtowanie łagodnych ekotonowych stref przejściowych między różnymi ekosystemami, złożonych z rozluźnionej wierzchniej warstwy drzew i zagęszczonej warstwy krzewów; różnicowanie składu gatunkowego, struktury wiekowej, warstwowej i przestrzennej drzewostanów; usuwanie nadmiaru posuszu oraz połamanych drzew tam gdzie ich obecność nie jest wskazana dla tworzenia mikrosiedlisk gatunków lub poprawy warunków siedliskowych).

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania krajobrazów priorytetowych, w przypadku których realizacja tego działania winna uwzględniać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów wskazane w audycie krajobrazowym właściwym dla danego obszaru, o ile taki audyt został wcześniej sporządzony i uchwalony przez sejmik województwa.
  • realizacja Działania 3.3.2. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 3.1., a następnie Działania 3.2.1. oraz Działania 3.2.2.
  • Działanie 3.3.2. wynika z art. 4 Konwencji oraz art. 4 Protokołu.
  • Działanie 3.3.2. koresponduje z zadaniem C.I.2 „Zapewnienie właściwego ujmowania ustaleń i wskazań planów ochrony i planów zadań ochronnych dla form ochrony przyrody, a także innych uwarunkowań form ochrony przyrody, w dokumentach planistycznych decydujących o sposobie gospodarowania na danym obszarze” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.