Działanie 3.2.2. Planowanie działań na rzecz ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania krajobrazów w kluczowych obszarach interwencji

Działanie 3.2.2. Planowanie działań na rzecz ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania krajobrazów w kluczowych obszarach interwencji

Realizacja tego działania polega na określeniu proponowanych sposobów ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji wybranych w wyniku realizacji Działania 3.2.1., włączając w to, jeśli właściwe:

  • opracowanie strategii, programów i planów ochrony lub zarządzania dla poszczególnych obszarów;
  • włączenie proponowanych działań na rzecz ochrony i odtworzenia krajobrazów w inne dokumenty planistyczne, w szczególności przez wskazanie zmian koniecznych do wprowadzenia w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (np. ustalenie szczególnych warunków zagospodarowania terenu kluczowych obszarów interwencji, wskazanie zasad ochrony cech zabudowy oraz stylu budownictwa i architektury charakterystycznych dla danego obszaru; wskazanie obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów, które z uwagi na wymogi ochrony krajobrazu powinny być wyłączone z zalesień);
  • wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte odpowiednimi dla ochrony krajobrazu obszarowymi formami ochrony;
  • wskazanie zalecanych dla poszczególnych obszarów zabiegów służących kształtowaniu i ochronie czynnej krajobrazu, oraz, w razie wystąpienia takiej potrzeby, odtworzeniu i rewitalizacji istotnych lub charakterystycznych cech krajobrazu.

Uwagi:

  • realizacja Działania 3.2.2. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 3.1. oraz Działania 3.2.1.
  • w przypadku obszarów występowania krajobrazów priorytetowych realizacja tego działania winna uwzględniać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów wskazane w audycie krajobrazowym właściwym dla danego obszaru, w tym wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte obszarowymi formami ochrony przyrody, o ile taki audyt został wcześniej sporządzony i uchwalony przez sejmik województwa.
  • Działanie 3.2.2. wynika z art. 5 ust. 1 Konwencji oraz art. 4 Protokołu.
  • Działanie 3.2.2. koresponduje z zadaniami C.I.1 „Opracowywanie dokumentów planistycznych dla najważniejszych obszarowych form ochrony przyrody oraz aktualizacja planów istniejących”, C.I.2 „Zapewnienie właściwego ujmowania ustaleń i wskazań planów ochrony i planów zadań ochronnych dla form ochrony przyrody, a także innych uwarunkowań form ochrony przyrody, w dokumentach planistycznych decydujących o sposobie gospodarowania na danym obszarze” oraz C.I.3 „Wypracowanie mechanizmów uniemożliwiających nadmierne przeznaczanie gruntów rolnych pod zabudowę w dokumentach planistycznych” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 12:56
Brak uwag