Działanie 3.2.1. Wybór kluczowych obszarów interwencji dla ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania krajobrazu

Działanie 3.2.1. Wybór kluczowych obszarów interwencji dla ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania krajobrazu

Realizacja tego działania polega na dokonaniu wyboru kluczowych obszarów interwencji dla ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania krajobrazu, to jest tych obszarów występowania krajobrazów, których zachowanie, ochrona lub odtworzenie jest szczególnie istotne dla zachowania różnorodności krajobrazowej Karpat (w szczególności krajobrazów uznanych za priorytetowe w wyniku przeprowadzonych audytów krajobrazowych) w przypadku których przeprowadzona w ramach Działania 3.1.4. ocena zagrożeń wskazuje na konieczność podjęcia po stronie polskiej specjalnych działań ochronnych w pierwszej kolejności.

Uwagi:

  • realizacja Działania 3.2.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 3.1.