Działanie 3.1.2. Utworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących krajobrazów

Działanie 3.1.2. Utworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących krajobrazów

Realizacja tego działania polega na zaprojektowaniu bazy danych umożliwiającej scalenie, harmonizację, bieżącą aktualizację i analizę danych dotyczących krajobrazów; utworzenie bazy danych i wprowadzenie do niej danych zebranych w ramach Działania 3.1.1., oraz na bieżącej aktualizacji danych i udoskonalaniu narzędzi służących do ich analizy, prowadzenia i aktualizacji ewidencji, wykazów itp.

 Uwagi:

  • realizacja Działania 3.1.2. jest powiązana z realizacją Działania 3.1.1.
  • Działanie 3.1.2. koresponduje z zadaniem A.II.1. „Rozwój ogólnodostępnego systemu informacji o zasobach przyrodniczych kraju integrujący wyniki badań naukowych” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.