Działanie 3.1.1. Gromadzenie danych dotyczących krajobrazów

Działanie 3.1.1. Gromadzenie danych dotyczących krajobrazów

Realizacja tego działania polega na gromadzeniu dostępnych danych dotyczących krajobrazów, w tym danych dotyczących rozmieszczenia i delimitacji obszarów występowania krajobrazów, których zachowanie, ochrona lub odtworzenie jest szczególnie istotne dla zachowania różnorodności krajobrazowej Karpat (w szczególności krajobrazów uznanych za priorytetowe w wyniku przeprowadzonych audytów krajobrazowych), składników, cech charakterystycznych i powiazań ekologicznych tych krajobrazów, lokalnych form architektonicznych zabudowy oraz obiektów o istotnym znaczeniu przyrodniczym, historycznym i kulturowym w obrębie obszarów występowania tych krajobrazów, wyników waloryzacji i oceny aktualnego stanu zachowania tych krajobrazów, istniejących lub potencjalnych zagrożeń dla zachowania tych krajobrazów, zastosowanych wcześniej sposobów ochrony i podejmowanych wcześniej działań na rzecz ochrony tych krajobrazów, oraz efektów podejmowanych wcześniej działań. W pierwszej kolejności zgromadzone winny być dane uzyskane w trakcie sporządzania przez zarząd województwa projektu audytu krajobrazowego oraz badań naukowych, prowadzonych z wykorzystaniem środków publicznych w obszarze terytorium RP, do którego stosuje się Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej (Dz.U. 2010 Nr 90, poz. 591).