Działanie 2.3.9. Wspieranie zrównoważonego użytkowania siedlisk przyrodniczych

Działanie 2.3.9. Wspieranie zrównoważonego użytkowania siedlisk przyrodniczych

Realizacja tego działania obejmuje:

  • działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne (w tym szkolenia dla hodowców i rolników) na rzecz zrównoważonego użytkowania siedlisk przyrodniczych;
  • działania sprzyjające podtrzymaniu i wzmocnieniu zainteresowania społeczności lokalnych
  • i rolników indywidualnych zrównoważonym użytkowaniem siedlisk przyrodniczych, w tym prowadzeniem tradycyjnej ekstensywnej gospodarki pasterskiej lub pastwiskowo-kośnej,
  • w szczególności przez wprowadzenie korzystnych rozwiązań i zapisów do pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych;
  • wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz zrównoważonego użytkowania siedlisk przyrodniczych.

Uwagi:

  • Działanie 2.3.9. wynika z art. 8. ust. 2 oraz art. 8. ust. 3 Protokołu.
  • realizacja Działania 2.3.9. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1., a następnie Działania 2.2.7.
  • Działanie 2.3.9. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne”, B.I.1 „Wsparcie ochrony cennych siedlisk łąkowych i pastwiskowych poprzez ukierunkowane wydatkowanie środków z programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego” oraz D.II.4 „Opracowanie i wprowadzenie w życie instrumentów służących utrzymaniu tradycyjnych praktyk zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej przez społeczności lokalne” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 12:54
Brak uwag