Działanie 2.3.6. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez wprowadzenie obszarowych form ochrony przyrody

Działanie 2.3.6. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez wprowadzenie obszarowych form ochrony przyrody

Realizacja tego działania polega na wprowadzaniu, w oparciu o ustalenia poczynione w ramach realizacji Działania 2.2.4. oraz uzgodnienia dokonane z właścicielem bądź zarządcą gruntu, obszarowych form ochrony przyrody dla nowych obszarów lub podnoszeniu statusu ochronnego terenu występowania siedlisk przyrodniczych położonego w granicach istniejącego obszaru chronionego, co może wiązać się z koniecznością wprowadzenia ograniczeń co do możliwości i zakresu gospodarczego wykorzystania terenu występowania tych siedlisk, lub dozwolonych metod i technik prac związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dopuszczonej na takich terenach.

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania siedlisk przyrodniczych uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 2.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych siedlisk priorytetowych oraz obszarów ich występowania, opracowane w wyniku realizacji Działania 2.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • realizacja Działania 2.3.6. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1., a następnie Działania 2.2.1., Działania 2.2.2., Działania 2.2.3. oraz Działania 2.2.4.
  • Działanie 2.3.6. wynika z art. 8. ust. 2, art. 8. ust. 3 oraz art. 9 ust. 2. Protokołu.
  • Działanie 2.3.6. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne”, D.IV.2 „Uzupełnienie sieci rezerwatów przyrody, tak by zapewniały ekologiczną reprezentatywność” oraz D.IV.3 „Objęcie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych innymi poza rezerwatami przyrody i parkami narodowymi formami ochrony przyrody” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 12:50
Brak uwag