Działanie 2.3.5. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ograniczenie skutków penetracji siedlisk przez człowieka

Działanie 2.3.5. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ograniczenie skutków penetracji siedlisk przez człowieka

Realizacja tego działania polega na eliminowaniu lub ograniczaniu negatywnych skutków penetracji przez człowieka terenu występowania siedlisk przyrodniczych (np. zapobieganie wydeptywaniu roślinności, naruszaniu struktury podłoża i erozji gleby na szlakach turystycznych przez wyniesienie nawierzchni szlaku ponad poziom gruntu dzięki instalacji kładek, pomostów, poziomych siatek lub kratownic, poprawę stanu nawierzchni szlaków prowadzonych na poziomie gruntu, zastosowanie drewnianych lub kamiennych umocnień i stopni stabilizujących grunt i ograniczających erozję; poręczy, barierek i ułożonych w płacie roślinności siatek powstrzymujących turystów przed zbaczaniem ze szlaku).

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania siedlisk przyrodniczych uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 2.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych siedlisk priorytetowych oraz obszarów ich występowania, opracowane w wyniku realizacji Działania 2.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • realizacja Działania 2.3.5. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1., a następnie Działania 2.2.1., Działania 2.2.2. oraz Działania 2.2.3.
  • Działanie 2.3.5. wynika z art. 8 ust. 2 oraz art. 8. ust. 3 Protokołu.