Działanie 2.3.3. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ograniczenie możliwości eksploatacji zasobów naturalnych

Działanie 2.3.3. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ograniczenie możliwości eksploatacji zasobów naturalnych

Realizacja tego działania polega na wprowadzeniu ograniczeń lub wykluczeniu niektórych możliwości eksploatacji zasobów naturalnych obszaru występowania siedliska przyrodniczego w celu ochrony tego siedliska (np. ograniczenie pozyskania lub wyłączenie drzewostanu z użytkowania rębnego, ograniczenie lub zaniechanie pozyskiwania torfu czy wydobycia żwiru i kamieni).

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania siedlisk przyrodniczych uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 2.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych siedlisk priorytetowych oraz obszarów ich występowania, opracowane w wyniku realizacji Działania 2.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • realizacja Działania 2.3.3. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1., a następnie Działania 2.2.1., Działania 2.2.2. oraz Działania 2.2.3.
  • Działanie 2.3.3. wynika z art. 8. ust. 2 oraz art. 8. ust. 3 Protokołu.

 

Dyskusja i opinie  

 
A. Bukała PBPP 2015-11-20 12:17
Zgodnie z nomenklaturą stosowaną w geologii złóż proponuje się korektę zapisów powyższego działania, a mianowicie w tekście umieszczonym w nawiasie:

„(…) czy wydobycia żwiru i surowców skalnych zwięzłych”
lub
„(…) czy wydobycia kruszyw i surowców skalnych zwięzłych”