Działanie 2.3.2. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez modyfikację sposobu gospodarczego użytkowania terenu

Działanie 2.3.2. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez modyfikację sposobu gospodarczego użytkowania terenu

Realizacja tego działania polega na modyfikacji sposobu gospodarczego użytkowania obszaru występowania siedliska przyrodniczego w celu ochrony tego siedliska (np. w gospodarce leśnej: utrzymanie części drzewostanów przeszłorębnych, stosowanie rębni stopniowych z długim okresem odnowienia).

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania siedlisk przyrodniczych uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 2.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych siedlisk priorytetowych oraz obszarów ich występowania, opracowane w wyniku realizacji Działania 2.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • realizacja Działania 2.3.2. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1., a następnie Działania 2.2.1., Działania 2.2.2. oraz Działania 2.2.3.
  • Działanie 2.3.2. wynika z art. 8. ust. 2 oraz art. 8. ust. 3 Protokołu.
  • Działanie 2.3.2. koresponduje m.in. z zadaniem C.I.2 „Zapewnienie właściwego ujmowania ustaleń i wskazań planów ochrony i planów zadań ochronnych dla form ochrony przyrody, a także innych uwarunkowań form ochrony przyrody, w dokumentach planistycznych decydujących o sposobie gospodarowania na danym obszarze” Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planu działań na lata 2014-2020.